« Tillbaka

2022:2

Användning av läkemedel på ett uppenbart felaktigt eller olämpligt sätt. Ej ersättning.

Behandling med svampdödande medel för besvär med eksem har bedömts ha skett på ett uppenbart felaktigt och olämpligt sätt.

§ 3 andra stycket i Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada.

Ärendet gällde en man född 1968. Under åren 2019 – 2020 förskrevs han olika preparat, bland annat Finacea och Ficortril, för återkommande besvär med eksem och rosacea (inflammatorisk hudsjukdom). Han upplevde att läkemedlen inte hade någon effekt utan snarare förvärrade besvären. På eget initiativ avbröt han behandlingen och började i stället använda ett annat preparat, Cortimyk, varvid han kände viss lindring.

PATIENTEN anmälde att läkemedelsbehandlingen med Finacea och Ficortril medfört biverkningar i form av utslag runt munnen, läpparna och ögonen samt på kinderna och pannan. Utslagen kliade så att hans ansikte såg ut som om han hade spetälska. Han slutade då omgående med Finacea och Ficortril och började i stället använda krämen Cortimyk. Utslagen försvann efter två - tre veckor. Han har sedan dess använt Cortimyk till och från i cirka två år utan minsta problem. När han efter en tid blev ordinerad Finacea på nytt blev hans ansikte åter fullt av kliande utslag. Orsaken till hans besvär är alltså behandlingen med Finacea.

LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN avböjde ersättningsanspråket med följande motivering:

Av § 3 i Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada framgår att som läkemedelsskada anses inte skada som uppkommit genom att den skadade använt läkemedlet på ett uppenbart felaktigt sätt. Enligt bolagets sakkunnige är det inte övervägande sannolikt att de anmälda besvären har orsakats av behandlingen med Finacea eller Ficortril. Det är i stället övervägande sannolikt att besvären har orsakats av den flera månader långa behandlingen med Cortimyk. Detta läkemedel, som kan köpas receptfritt, är enligt bipacksedeln ett antisvampmedel och den godkända indikationen är inflammerade eller kliande svampinfektioner i huden. Det ska inte användas vid behandling av rosacea. Patientens användning av detta preparat har således inte varit lege artis. Vid en samlad bedömning anser bolaget att det är övervägande sannolikt att behandlingen med Cortimyk har orsakat de anmälda besvären. Patienten har dock använt läkemedlet på ett felaktigt sätt och på fel indikation. Ersättningsanspråket har därmed avböjts med stöd av § 3 i Åtagandet.

Upplysningsvis har läkemedelsförsäkringen informerat om att även om Cortimyk hade förskrivits av den behandlande läkaren så hade skadan ändå varit undantagen enligt § 4 i försäkringsvillkoren. Enligt nämnda paragraf ersätts inte en läkemedelsskada om det är övervägande sannolikt att skadan har orsakats genom att läkemedlet förordnats eller utlämnats i strid med gällande föreskrifter eller anvisningar. Sådana ärenden utreds i stället genom den patientförsäkring som tecknats av den aktuella vårdgivaren.

LÄKEMEDELSSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

[…]

Bolaget har bedömt att det är övervägande sannolikt att behandlingen med Cortimyk har orsakat de anmälda besvären. Patienten har dock enligt bolaget använt läkemedlet på ett felaktigt sätt och på fel indikation. Cortimyk är ett antisvampmedel och den godkända indikationen är inflammerade eller kliande svampinfektioner i huden. Ärendet har därmed avböjts med stöd av § 3 andra stycket i Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada (Åtagandet).

Upplysningsvis har bolaget informerat om att i den mån Cortimyk har förskrivits av behandlande läkare hade skadan inte varit ersättningsbar enligt § 4 i Åtagandet. Enligt nämnda paragraf ersätts inte läkemedelsskada om det finns en övervägande sannolikhet för att skadan har orsakats genom att läkemedlet förordnats eller utlämnats i strid med gällande föreskrifter och anvisningar. Sådana ärenden utreds i stället via patientförsäkringen.

Nämndens ställningstagande

Enligt nämndens bedömning är det inte övervägande sannolikt att de anmälda besvären har orsakats av läkemedelsbehandlingen med Finacea eller Ficotril. Däremot föreligger ett övervägande sannolikt samband mellan besvären och läkemedelsbehandlingen med Cortimyk. Frågan är då om patienten har rätt till ersättning för besvären orsakade av Cortimyk.

I § 3 andra stycket i Åtagandet anges att som läkemedelsskada anses inte en skada som uppkommit genom att den skadade använt läkemedlet på ett uppenbart felaktigt eller olämpligt sätt. Av kommentaren till bestämmelsen framgår att sådan användning till exempel kan utgöras av medveten överdosering, överanvändning eller genom att läkemedel används på ett sätt eller på en indikation som det inte var avsett för. Det kan också vara fråga om att fortsätta eller upprepa sådan användning av läkemedel som medfört skada. Denna typ av skadeverkningar utgör inte läkemedelsskada enligt Åtagandet.

Nämnden konstaterar att Cortimyk är ett svampdödande medel. Enligt läkemedlets bipacksedel ska läkemedlet inte användas i hårbotten, i ansiktet eller bakom öronen. Patienten har dock använt detta antisvampmedel mot eksem/rosacea och dessutom i ansiktet. Läkemedlet har således använts på ett felaktigt sätt och på en indikation som det inte är avsett för. Det föreligger därför en sådan uppenbart felaktig eller olämplig användning av läkemedlet att ersättning från läkemedelsförsäkringen inte kan lämnas.

LÄKEMEDELSSKADENÄMNDEN

DNR L2022/0027