« Tillbaka

2020:1

Principerna för ersättning för inkomstförlust beträffande en ung person som inte slutfört sina studier. Ytterligare ersättning.

Försenat utträde i förvärvslivet och beräkning av inkomstunderlag

Ärendet gällde en ung kvinna född år 1993. Hon hade en godkänd läkemedelsskada i form av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix i november 2009. Vid skadetidpunkten studerade patienten på mediaprogrammet första året på gymnasiet. Hon avbröt dessa studier och studerade istället på ett yrkesgymnasium höstterminen år 2012 till dess hon tog studenten vårterminen 2015. Därefter genomgick patienten olika kortare utbildningar, bl.a. till makeupartist, nagelterapeut samt florist, något som hon kombinerade med visst deltidsarbete. Försäkringskassan beviljade patienten hel aktivitetsersättning. Tvist uppkom gällande beräkningen av inkomstförlust till följd av den godkända läkemedelsskadan.

Patienten ansåg att hon hade rätt till högre ersättning för inkomstförlust än vad bolaget godtagit. Enligt patienten har läkemedelsskadan inneburit längre studietid än vad som annars hade blivit fallet. Hon framförde vidare att ersättningen skulle beräknas utifrån antagandet att hon skulle ha slutfört studierna på mediaprogrammet och erhållit heltidsarbete som marknadsförare om inte läkemedelsskadan hade inträffat. I vart fall borde ersättning lämnas utifrån ett schabloniserat inkomstunderlag, den s.k. totalen, och utifrån ett helt inkomstunderlag med avdrag för faktiska inkomster och samordningsförmåner.

Läkemedels­försäkringen tog ställning till ersättningsanspråket med följande motivering:

Bolaget har lämnat ersättning för förlust av skolår för försenade studier, vilket innebär att ersättning för försenat utträde i förvärvslivet inte kan lämnas. Vad avser yrkandet om ersättning för inkomstförlust utifrån nivån ”marknadsförare” är det osannolikt att sådan anställning kan bli aktuell utan erforderlig eftergymnasial utbildning. Inkomstunderlaget ska därför baseras på inkomst utan eftergymnasiala studier. Bolaget kan också konstatera att patienten haft olika kortare utbildningar och ett intresse för smink och skönhet. Det går därför inte att säga hur patientens arbetssituation skulle ha sett ut som oskadad. Grunden för beräkningen är dock att läkemedelsskadan har satt ner hennes arbetsförmåga med 50 procent och att patienten erhåller aktivitetsersättning på den resterande delen. Således ska inkomstunderlaget beräknas på halv lön med avdrag för halv aktivitetsersättning.

I fall där barn fått en skada som påverkar yrkesvalet men där ingen klar yrkesinriktning kan fastställas har Trafikskadenämnden utarbetat riktlinjer för en schabloniserad ersättning. Sådan ersättning kan lämnas utifrån medianlönen för 1) de som endast har gymnasial utbildning, 2) de som har eftergymnasial utbildning, eller 3) den s.k. totalen (där båda de förstnämnda grupperna ingår).

I detta fall anser bolaget att inkomstunderlaget ska bestämmas såsom för dem som endast har gymnasial utbildning.

Nämnden ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

Bakgrund

Den godkända läkemedelsskadan utgör narkolepsi efter vaccination mot svininfluensa. Den skadelidande studerade vid gymnasiets medieprogram när läkemedelsskadan inträffade.

Tvisten

Tvisten avser rätten till ersättning för inkomstförlust från juni 2012 till och med januari 2020.

Ersättning för tid före juli 2015

Läkemedelsskadenämnden har tidigare avgjort vilken ersättning patienten är berättigad till för läkemedelsskadans effekter på gymnasiestudierna genom yttrande daterat den 29 maj 2017 i ärende L2013/0133. Nämndens ställningstagande innebar att ersättning skulle lämnas med halv schablonersättning för förlust av två skolår då gymnasiestudierna blev mer utdragna i tiden till följd av narkolepsin.

Enligt gängse praxis inom personskadeområdet lämnas ersättning för förlust av skolår när en personskada påverkar studiegången under en utbildning utan klar yrkesinriktning. Ersättning lämnas då med en schablon i form av en skattefri kostnadsersättning. När en studieförsening uppstår i slutskedet av en yrkesinriktad utbildning lämnas i stället en skattepliktig ersättning för inkomstförlust, försenat utträde i arbetslivet. Ersättningarna är alternativa och lämnas inte parallellt.

Enligt nämndens mening är patienten med den anvisade ersättningen för förlust av skolår fullt kompenserad för den effekt på studiegången som narkolepsin medfört fram till examen vid gymnasieskolan år 2015. Rätt till ersättning för inkomstförlust föreligger således inte under denna period.

Inkomstunderlag

Det är patienten som har att göra sannolikt att ett visst inkomst- och anställningsförhållande förelegat om skadan inte hade hänt. Den föreliggande utredningen ger enligt nämnden inte stöd för att patienten, om läkemedelsskadan inte inträffat, hade fått anställning som marknadsförare direkt efter avslutade gymnasiestudier.

Efter genomgång av materialet i ärendet kan konstateras att parterna har fört många alternativa resonemang om hur patientens studie- och yrkesbana skulle ha utvecklats utan narkolepsisjukdomen. Nämndens slutsats är att det inte är möjligt att avgöra vilket yrke patienten hade haft om skadan inte skett. Det är också oklart om patienten hade gått vidare till eftergymnasiala studier eller inte. Under dessa förhållanden finner nämnden att det beträffande ersättning för inkomstförlust är rimligt att från och med juli 2015 som inkomstunderlag utgå från den schablon som brukar kallas totalen, vilken omfattar både gruppen som börjar arbeta direkt efter gymnasiet och dem som läser vidare på högskola.

Halvt eller helt inkomstunderlag samt samordning

Parterna är överens om att sjukdomen medför halv arbetsoförmåga fram till slutpunkten för den tid som prövningen avser, dvs. till och med januari 2020. Narkolepsin har haft en genomgripande inverkan på patientens förmåga att arbeta och studera. Det är inte möjligt att helt separera en arbetsför del som är utan påverkan av sjukdomen. Bolaget anser att inkomstförlusten ska beräknas på ett halvt inkomstunderlag med avdrag för halv aktivitetsersättning. Den skadelidande menar att inkomstförlusten istället ska beräknas på hela inkomstunderlaget med avdrag för faktiska inkomster.

En grundläggande princip är att en skadelidande har skyldighet att begränsa skadans verkningar genom att tillföra sig inkomster och upprätthålla den arbets- eller studieförmåga som är möjlig trots skadan. I det aktuella ärendet har den skadelidande genom olika utbildningar efter gymnasieexamen, arbetsträning och anställningar strävat efter att hitta en yrkesbana som är lämplig med hänsyn till den begränsning som narkolepsin medför. Nämnden anser mot denna bakgrund att beräkningen av inkomstförlust ska baseras på ett helt inkomstunderlag med samordning beträffande faktiska inkomster för den tid prövningen omfattar.

DNR: L2019/0084