« Tillbaka

2015:3

Preskription

Den treåriga preskriptionstiden, som innebär att en skada ska anmälas inom tre år från kännedom om skadan, börjar löpa först när det klarlagts att patientens skada med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av läkemedel och patienten bör ha förstått detta. Att patienten fått information om ett möjligt samband mellan vaccinationen mot svininfluensa och Guillan-Barrés syndrom, är inte att lik-ställa med att patienten fått kännedom om att de neurologiska besvären med över-vägande sannolikhet orsakats av läkemedlet.

Patienten, född 1932, kom in med en skadeanmälan den 6 augusti 2014. Anmälan gällde neurologiska besvär med känselrubbningar och muskelsvaghet efter förebyggande vaccination med Pandemrix mot svininfluensa. Av läkarintyg daterat den 15 december 2010 framgick att en utredning hade utförts på ett universitetssjukhus, där man hade bedömt det som möjligt att patientens neurologiska besvär i form av Guillain-Barrés syndrom hade utlösts av influensavaccinet Pandemrix. Av läkarintyget framgick även att Pandemrix omfattades av läkemedelsförsäkringen och att en anmälan kunde göras till Läkemedels­försäkringen.

Patienten ansåg att hon hade drabbats av Guillain-Barrés syndrom till följd av användning av Pandemrix. Hon uppgav att ingen inom sjukvården, inklusive hennes kurator, hade upplyst henne om den treåriga preskriptionstiden. Om så hade varit fallet skulle hon ha sänt in en anmälan i rätt tid.

Läkemedels­försäkringen konstaterade att enligt § 12 i de i ärendet aktuella ersättningsbestämmelserna från år 2014 skulle den som ville begära ersättning anmäla detta inom tre år från kännedom om skadan. Detta innebar att den treåriga preskriptionstiden började löpa när den skadelidande blev medveten om eller i varje fall borde ha förstått att skadan kunde ha orsakats genom användning av läkemedel. Som yttersta tidsgräns gällde att skadan skulle anmälas inom 15 år från det att den skadade upphörde att använda läkemedlet som ensamt eller i förening med annat läkemedel orsakat skadan. Av intyget daterat den 15 december 2010 framgick att patienten hade fått information om att en anmälan kunde göras till Läkemedels­försäkringen. Läkemedels­försäkringens bedömning var att preskriptionstiden började löpa från detta datum och man hade därför inte utrett ärendet i sak utan avböjt patientens anspråk med hänvisning till den treåriga preskriptionstiden.

Nämnden gjorde i yttrande den 20 april 2015 följande bedömning.

Patienten har som läkemedelsskada anmält att hon drabbats av Guillain-Barrés sjukdom till följd av vaccination med Pandemrix i november 2009. Patienten inkom med sin anmälan om läkemedelsskada till Svenska Läkemedels­försäkringen AB (SLF) den 6 augusti 2014.

SLF åberopade preskription med hänvisning till den treåriga preskriptionstiden i § 12 i försäkringsvillkoren och gjorde gällande att det förflutit mer än tre år från det att patienten i december 2010 fått kännedom om skadan till dess att den anmäldes.

Enligt § 12 i tillämpliga ersättningsbestämmelser från år 2014 ska den som vill begära ersättning enligt åtagandet anmäla skadan skriftligen till försäkringsgivaren inom tre år från kännedom om skadan. Av kommentaren till § 12 framgår att den treåriga preskriptionstiden börjar löpa först när det klarlagts att skadan med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av läkemedel och den skadade bör ha förstått detta.

Av läkarintyg daterat den 15 december 2010 framgår att man gjort en utredning av orsaken till att patienten drabbats av Guillain-Barrés syndrom och att man bedömer det som möjligt att sjukdomen utlöstes av influensavaccinet.

Trots att patienten fått information om ett möjligt samband kan detta enligt nämndens bedömning inte anses vara tillräckligt för att patienten ska anses ha fått sådan kännedom om att det är övervägande sannolikt att vaccinationen orsakat den anmälda skadan.

Under sådana förhållanden föreligger inte preskription och ärendet ska prövas i sak.

Dnr L2014/0113