« Tillbaka

2014:3

Sambands­bedömning-skälighetsbedömning

En patient fick smärtstillande läkemedel sedan hon stukat foten. Läkemedlet orsa-kade buksmärtor som i sin tur gav upphov till så kallade vasovagala reaktioner med påföljd att patienten svimmade och skadade sig. Skadorna, fraktur i nacken och ett skärsår i huvudet, bedömdes vara en följd av läkemedelsbehandlingen och ansågs inte skäligen behöva tålas utan rätt till ersättning.

Patienten, född 1971, ordinerades vid läkarbesök den 11 maj 2013 T Diklofenak 50 mg x 3 på grund av smärtor efter stukning av en fot. Enligt skadeanmälan påbörjades behandlingen samma dag klockan 14.00. och upphörde följande dag klockan 20.00. Två timmar senare fick patienten kraftiga smärtor i magen och mådde illa samt ville kräkas. Hon hade under natten plågsamma intensiva magsmärtor och var kallsvettig samt skakig i kroppen. Klockan 06.00 den 13 maj när hon var på väg till toaletten blev hon mycket yr. Hon var skakig och kunde knappt stå på benen så hon fick lägga sig på toalettgolvet en stund. Klockan 06.45 gick hon upp men kände sig fortfarande yr och gick sakta ned för en trappa. När hon hade kommit halvvägs nedför trappan satte hon sig ned och tappade därefter medvetandet. I samband med olycksfallet ådrog hon sig en fraktur i nacken och en sårskada i huvudet.

Patienten ansåg att läkemedelsbehandlingen hade påverkat henne så pass mycket att hon hade förlorat medvetandet och i samband med detta ådrog hon sig skador i nacken och skärsår i huvudet. Svimningen hade lett till allvarliga konsekvenser med ett fysiskt trauma som påverkat henne känslomässigt samt orsakat dagliga smärtor. Hon blev tvungen att förändra sitt liv både hemma och på arbetet.

Läkemedels­försäkringen bedömde att det med övervägande sannolikhet inte förelåg samband mellan behandlingen med Diklofenak och de anmälda skadorna. Under vårdtiden på sjukhuset framkom inga bukbesvär. Klinisk undersökning och laboratorieanalyser var normala förutom de skador som hade konstaterats. Vid inkomsten till sjukhuset kunde inte någon läkemedelspåverkan påvisas och inga buksmärtor framkom under vårdtiden. Om Diklofenak hade orsakat akuta svåra magsmärtor eller gastrit/magsår borde besvären ha funnits vid inläggningen på sjukhuset.

Nämnden gjorde i yttrande den 30 december 2014 följande bedömning.

Av utredningen framgår att patienten sedan tidigare har en känd ortostatism, det vill säga en oförmåga att hålla blodtrycket tillräckligt högt vid uppresning från liggande till stående ställning eller under långvarigt stillastående i upprätt ställning. För detta hade hon fått förskrivet stödstrumpor. Efter påbörjad behandling för en stukad fot med det smärtstillande preparatet Diklofenak fick patienten magsmärtor, något som har dokumenterats såväl i akutjournalen och ambulansjournalen som i inläggningsjournalen. Buksmärtorna ledde till störd nattsömn. Tidigt på morgonen efter intaget av det aktuella läkemedlet blev patienten yr efter ett toalettbesök och svimmade när hon hade satt sig i en trappa, med en fraktur i nacke och ett skärsår i huvudet som följd.

Buksmärtorna är en vanlig komplikation till läkemedelsbehandling med Diklofenak. Dessa kan i sin tur orsaka så kallade vasovagala reaktioner med svimning där patientens ortostatism gör henne särskilt känslig. Enligt nämndens bedömning är det övervägande sannolikt att den anmälda skadan är orsakad av läkemedelsbehandlingen med Diklofenak. De skador patienten ådragit sig till följd av denna behandling är allvarligare än det tillstånd som läkemedlet var avsett att behandla. Det föreligger således en ersättningsbar läkemedelsskada.

Dnr L2014/0076