« Tillbaka

2014:2

Sambands­bedömning-ersättning för sterilitet

Samband har inte ansetts föreligga mellan läkemedelsbehandling på grund av Mor-bus Bechterew och testikelcancer. Ersättning som lämnats för sterilitet, i form av ideell ersättning för invaliditet mot-svarande en invaliditetsgrad på 30 %, ansågs inkludera de kostnader som kunde uppkomma i samband med infertilitetsbehandling (IVF-behandling).

Patienten, född 1976, behandlades med läkemedlet Humira för Morbus Bechterew under perioden januari 2011 – april 2012. I mitten av juni 2012 sökte patienten för smärtor i höger testikel som uppvisade svullnad och konsistensökning. En testikeltumör i form av ett seminom konstaterades och höger testikel avlägsnades vid operation den 18 juni 2012. I efterförloppet konstaterades att patienten var steril

Patienten ansåg att testikelcancern hade samband med Humirabehandlingen och att merkostnaderna i anledning av steriliteten, dvs. kostnaderna för IVF-behandling, skulle ersättas. Merkostnaderna var enligt patienten skadebetingade, nödvändiga och skäliga.

Läkemedels­försäkringen bedömde att det med övervägande sannolikhet inte förelåg samband mellan Humirabehandlingen och den testikelcancer som patienten drabbats av. Däremot fann Läkemedels­försäkringen att steriliteten med övervägande sannolikhet hade orsakats genom användning av läkemedlet Humira. Läkemedels­försäkringen konstaterade att ersättning för sterilitet enligt skadeståndsrättslig praxis lämnas i form av menersättning enligt 30 % invaliditet i enlighet med Trafikskadenämndens cirkulärreferat 1-2002, vilket innebar att ersättningen blev 321 000 kr. Patienten ansågs med denna menersättning i enlighet med cirkulärreferatet även kompenserad för de kostnader som kunde uppkomma för IVF-behandlingar.

Nämnden gjorde i yttrande den 9 september 2014 följande bedömning.

Testikelcancer

Nämnden delar den bedömning som gjorts av docenten och specialisten i tumörsjukdomar Jan-Olof Fernberg att det inte är övervägande sannolikt att behandlingen med Humira har orsakat testikelcancern.

Det föreligger därför inte rätt till ersättning i denna del.

Merkostnader till följd av sterilitet

Nämnden har vidare att ta ställning till frågan om den godkända patientskadan i form av läkemedelsorsakad sterilitet ska kompenseras genom både ideell ersättning för invaliditet motsvarande 30 % och kostnaden för IVF-behandlingar.

Nämnden delar den uppfattning som kommit till uttryck i Trafikskadenämndens cirkulärreferat 1-2002 och anser att patienten med den ersättning som lämnats för sterilitet är kompenserad för de kostnader som kan uppkomma i samband med IVF-behandlingar.

Rätt till ytterligare ersättning utöver den ersättning som lämnats för men föreligger således inte.

Dnr L2014/0039