« Tillbaka

2012:3

Rätten till omprövning preskriberas inte

Rätten att begära omprövning av ersättningen för inkomstförlust preskriberas inte. Däremot kan den nya fordringen, som kan anses uppkomma vid den tid då väsentligt ändrade förhållanden har inträtt, preskriberas. Utgångspunkten är då den tidpunkt när dessa har inträtt.

Patienten, född 1973, drabbades av njursvikt som snabbt försämrades. I mars 1996 transplanterades njuren. Han insattes på sedvanlig behandling för att förhindra avstötning av det transplanterade organet. Patienten fick Sandimmun Neoral samt Prednisolon. Som en följd av läkemedelsbehandlingen drabbades patienten av malignt lymfom. På grund av detta sjukdomstillstånd fick patienten cancerbehandling som i sin tur orsakade kvarstående besvär i form av ärr, värk och lymfödem i vänster ben och fot, mag- och tarmbesvär, hypogammaglobulinemi samt nedsatt spermieproduktion.

Patienten anförde bl.a. följande. Svullnaden och smärtan i benet skulle komma att öka med åren. Immunbristen skulle också kunna bli större och orsaka mer omfattande svårigheter och besvär. Gammaglobulinbehandlingen kunde när som helst ge en anafylaktisk chock, vilket i sådant fall skulle innebära omgående sjukhusvård. Han arbetade 25 % vilket inte var säkert att han skulle kunna göra så länge till. Alla nämnda besvär innebar att hans problem och kostnader samt utebliven arbetsinkomst kunde komma att bli mycket större i framtiden. Ersättningen måste i sådant fall omprövas.

Läkemedels­försäkringen meddelade patienten skriftligen år 2009 att han hade rätt att återkomma för omprövning om någon av hans skador väsentligen och varaktigt skulle försämras. Detta förbehåll gällde i 10 år och omfattade såväl kostnader och inkomstförlust som ideell ersättning.

Nämnden gjorde i yttrande den 28 november 2012 följande bedömning.

– – –

Läkemedelsskadan inträffade under hösten 1997. Enligt ersättningsbestämmelserna för läkemedelsförsäkringen från år 1993, som ska tillämpas i detta ärende, anges i § 9 att ersättning för läkemedelsskada bestäms enligt 5 kap. 1 – 5 §§ skadeståndslagen (1972:207) i den mån ej annat föreskrivs. I 5 kap. 5 § skadeståndslagen, i dess lydelse fram till den 1 januari 2002, anges att ersättning för inkomstförlust och förlust av underhåll kan omprövas om förhållanden som legat till grund för ersättningens bestämmande har ändrats väsentligt.

I detta fall föreligger således endast laglig omprövningsrätt för inkomstförlust. Försäkringsbolaget Zurich, som tidigare handlade detta ärende, har emellertid i brev den 20 november 2009 utvidgat rätten till omprövning till att även gälla ersättning för kostnader och ideell ersättning i form av ersättning för sveda och värk och lyte och men. I nämnda brev anges emellertid att ”Beträffande rätten till omprövning gäller allmänna preskriptionsregler – d.v.s. att du har rätt att återkomma inom 10 år från detta brevs datering”.

I 5 kap 5 § skadeståndslagen regleras således frågan om rätt till omprövning. Varken lagrummets lydelse före den lagändring som trädde i kraft år 2002 eller den nuvarande lydelsen innehåller någon anvisning om vad som gäller beträffande preskription av rätten till omprövning. Frågan har diskuterats i den juridiska litteraturen med den slutsatsen att själva rätten att begära omprövning inte preskriberas men däremot den nya fordran som kan anses uppkomma vid den tid då väsentligt ändrade förhållanden har inträtt (se Bengtsson och Strömbäck, 4:e uppl., s. 314 f. med källhänvisningar). Vanliga preskriptionsregler anses därvid gälla för denna nya fordran.

I det nu aktuella fallet preskriberas således inte rätten att begära omprövning av ersättningen för inkomstförlust. Däremot kan den nya fordringen, som kan anses uppkomma vid den tid då väsentligt ändrade förhållanden har inträtt, preskriberas. Utgångspunkten är då den tidpunkt när dessa har inträtt.

Något speciellt förbehåll om att patienten får återkomma för omprövning behöver således inte lämnas beträffande uppkomsten av väsentligt ändrade förhållanden i framtiden av inkomstförlusten. Ett fortsatt förbehåll om omprövning av ersättningen för kostnader och ideell ersättning vid väsentligt ändrade förhållanden bör däremot lämnas även för tiden efter den 19 november 2019. Detta med tanke på bland annat risken för en framtida anafylaktisk chock.

– – –

Dnr L2012/0027