« Tillbaka

2012:2

Preskription

Den treåriga preskriptionstiden, som innebär att en skada ska anmälas inom tre år från kännedom om skadan, börjar löpa först när det klarlagts att patientens skada med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av läkemedel och patienten bör ha förstått detta. Patient som fått motstridiga och osäkra besked om vad som kan ha orsakat hans lungbesvär har inte, på det sätt som krävs, ansetts ha fått kännedom om att det är övervägande sannolikt att läkemedlet orsakat hans lungbesvär.

Patienten, född 1950, drabbades av ledbesvär omkring år 1987. Besvären diagnostiserades som seropositiv reumatoid artrit, även sekundärt så kallat siccasyndrom/Sjögrens syndrom. Genom åren gjordes behandlingsförsök med ett flertal antireumatikum. I januari 2003 inleddes behandling med Enbrel. Behandlingen fick ett år senare kompletteras med Methotrexate på grund av otillräcklig effekt. Den 27 december 2005 sökte patienten vårdcentral på grund av akut andnöd. Kontakt med reumatologklinik togs med frågeställning om Methotrexate-pneumonit. Därefter utfärdades remiss till medicinakut. Undersökningar visade på nytillkomna dubbelsidiga lunginfiltrat och kortisonbehandling inleddes. Enbrel och Methotrexate sattes ut på grund av misstänkt lungbiverkan. Vid utskrivning från sjukhus noterades lunginfiltrat av läkemedel och Methotrexateutlöst pneumonit. Förnyade röntgenundersökningar i mars och juli 2006 påvisade betydande progress och förändringar tydande på lungfibrosutveckling. I september 2006 genomgick patienten en transplantation av vänster lunga. I samband med operationen konstaterades att lungan var kraftigt fibrosomvandlad. Skadeanmälan kom in till Läkemedels­försäkringen i juni 2011.

Patienten anförde att han aldrig förstått varför han fick lungbesvär och att han inte förrän år 2010 informerats om att det gick att anmäla skadan till Läkemedels­försäkringen.

Läkemedels­försäkringen fann att det med övervägande sannolikhet förelåg ett samband mellan behandlingen med Methotrexate och Enbrel och de anmälda lungbesvären. Däremot förelåg enligt Läkemedels­försäkringen preskription. I journalanteckningar från december 2005 och januari 2006 noterades att det rörde sig om en sannolik läkemedelsutlöst reaktion i form av misstänkt Methotrexate-utlöst pneumonit. Behandlande läkare beslöt i januari 2006 att göra en anmälan om biverkan till Läkemedelsverket. Enligt journalanteckning från april 2006 skulle journalen från två år tillbaka skickas hem till patienten. Vid besök hos kurator den 5 april 2006 framförde patienten önskemål om att få en anmälningsblankett till Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Enligt Läkemedels­försäkringens bedömning talade den samlade utredningen i ärendet för att patienten redan år 2006 fått kännedom om att lungbesvären med övervägande sannolikhet var orsakade av läkemedelsbehandlingen. Skadeanmälan undertecknades den 3 december 2010 och kom in till Läkemedels­försäkringen den 13 juni 2011. Även om anmälan skulle ha kommit in till Läkemedels­försäkringen redan i december 2010 hade mer än tre år förflutit från den tidpunkt då patienten borde ha förstått att skadan med övervägande sannolikhet var orsakad av läkemedel. Bolaget avböjde därför patientens ersättningskrav med hänvisning till den treåriga preskriptionsregeln.

Nämnden gjorde i yttrande den 7 november 2012 följande bedömning.

Patienten har som läkemedelsskada anmält akuta andningssvårigheter, alveolit och lungfibrosutveckling som medfört lungtransplantation till följd av behandling med Methotrexate och Enbrel för seropositiv reumatoid artrit.

Svenska Läkemedels­försäkringen AB (SLF) har funnit att det föreligger samband 
mellan behandlingen med Methotrexate och Enbrel och anmälda besvär men har avböjt ersättning under åberopande av preskription.

Enligt § 12 i tillämpliga ersättningsbestämmelser från år 2010 ska den som vill begära ersättning enligt åtagandet anmäla skadan skriftligen till försäkringsgivaren inom tre år från det att han fick kännedom om skadan. Som yttersta tidsgräns gäller att skadan ska anmälas till försäkringsgivaren inom 15 år från det att den skadade upphörde att använda läkemedel som orsakat skadan. Görs anmälan inte inom angiven tid förloras rätten till ersättning för skadan enligt åtagandet.

Den treåriga preskriptionstiden börjar enligt kommentaren till villkoret löpa först när det klarlagts att skadan med övervägande sannolikhet orsakats genom användning av läkemedel och den skadade bör ha förstått detta.

SLF har åberopat preskription utifrån att patienten fått kännedom om anmälda besvär år 2006. Patientens anmälan undertecknades den 3 december 2010 och kom in till SLF den 13 juni 2011. Bolaget har hävdat att även om anmälan inkommit redan i december 2010 har det förflutit mer än tre år från den tidpunkt då patienten bör ha förstått att skadan med övervägande sannolikhet var orsakad av läkemedlet.

Av journalhandlingarna i ärendet framkommer att det i vårdkontakterna med patienten uttryckts osäkerhet kring vad som har orsakat patientens lungsjukdom. Motstridiga besked har lämnats till patienten. Även om man inledningsvis misstänkte att Methotrexate kunde vara orsak till patientens andningssvårigheter framkom kort tid därefter osäkerhet kring detta förhållande särskilt då symtombilden fortskred och förvärrades trots att Methotrexatebehandlingen avslutats. Den 30 mars 2006 anges i journalen från reumatologiska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset att patientens lungsjukdom sannolikt är sekundär till RA (reumatoid artrit). Att patienten drabbats av Methotrexate-pneumonit kunde enligt behandlande läkare inte uteslutas men uppfattades som mindre troligt. I de fortsatta kontakterna med vården framkommer inte att något entydigt besked lämnats till patienten kring vad som bedöms ha orsakat symtombilden.

Med dessa förutsättningar anser nämnden att det inte kan bli aktuellt att tillämpa den treåriga preskriptionstiden som bygger på vad patienten borde ha insett ifråga om sambandet mellan skadan och användningen av ifrågavarande läkemedel. Istället ska frågan om preskription avgöras med utgångspunkt från att anmälan ska ske inom 15 år från det att den skadade upphörde att använda läkemedlen.

Läkemedlens användning upphörde i december 2005. Anmälan ankomststämplades hos SLF den 13 juni 2011. Anmälan har således kommit in i rätt tid. Preskription föreligger därmed inte utan ärendet ska prövas i sak av försäkringsbolaget.

Dnr L2012/0037