« Tillbaka

2010:6

Skälighets­bedömning

Vid skälighetsbedömning enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna ska samtliga biverkningar som orsakats av det aktuella läkemedlet beaktas. Om en biverkan är sådan att den inte anses behöva tålas utan rätt till ersättning är patienten berättigad till ersättning även för övriga biverkningar, oavsett om dessa var för sig är sådana att de annars skulle få tålas utan rätt till ersättning. Även fråga om vilken grundsjukdom som ska beaktas vid skälighetsprövningen.

Bakgrund

Patienten, född 1951, led av bl.a. Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och kronisk pseudomonasinfektion. Han hade återkommande antibiotikakrävande infektioner men behandlingen försvårades av att patienten var överkänslig för ett flertal antibiotika. Under åren 2006 till 2009 utvecklade patienten en andningsinvaliditet till följd av sin KOL. Han behandlades med läkemedlet Nebcina mellan maj och juni 2006. Därefter sattes läkemedlet ut på grund av att patienten fick tinnitus och hörselbesvär. Vid utredning om lungtransplantation i juli 2009 upptäcktes att patienten hade nedsatt njurfunktion och man bedömde att det inte var aktuellt med transplantation på grund av för låg njurfunktion samt kotkompressioner och diabetes mellitus.

Patienten

Patienten begärde ersättning från läkemedelsförsäkringen för tinnitus och hörselbesvär samt den nedsatta njurfunktionen.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen bedömde i ett tidigare ärende patientens tinnitus och hörselbesvär som en ersättningsbar läkemedelsskada och lämnade ersättning för dessa besvär. När det sedan gällde den i detta ärende aktuella nedsatta njurfunktionen konstaterade bolaget att det fanns ett övervägande sannolikt samband även mellan denna och behandlingen med Nebcina. Bolaget gjorde därefter en skälighetsbedömning som avsåg förhållandet mellan patientens KOL som grundsjukdom och den nedsatta njurfunktionen. Därvid ansåg bolaget att denna skada skäligen fick tålas utan rätt till ersättning med hänsyn till den allvarliga grundsjukdomen. Bolaget tillade, efter att ha anmärkt att den tidigare skälighetsbedömningen avseende tinnitus och hörselbesvär gjorts mot pseudomonasinfektioinen som grundsjukdom, att grundsjukdomen KOL även sammantaget med tinnitus och hörselbesvär fick anses vara av mera allvarlig art.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 16 november 2010 följande bedömning.

Zurich har tidigare funnit att patientens besvär i form av tinnitus och hörselnedsättning har orsakats av läkemedelsbehandlingen med Nebcina våren 2006. Ersättning från läkemedelsförsäkringen har efter en skälighetsbedömning lämnats för dessa biverkningar. Zurich har nu vitsordat att i första hand Nebcinabehandlingen orsakat även patientens nedsatta njurfunktion. Den fråga som nämnden har att ta ställning till är om rätt till ersättning föreligger också för den nedsatta njurfunktionen.

Vid den skälighetsbedömning som ska göras enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna ska samtliga biverkningar som orsakats av det aktuella läkemedlet beaktas. Om en biverkan är sådan att den inte anses behöva tålas utan rätt till ersättning är patienten berättigad till ersättning även för övriga biverkningar, oavsett om dessa var för sig är sådana att de annars skulle få tålas utan rätt till ersättning.

Zurich har ansett att patienten inte ska behöva tåla de besvär i form av tinnitus och hörselnedsättning som behandlingen med Nebcina orsakat utan rätt till ersättning. Nämnden har därför att utgå från detta vid den fortsatta bedömningen. Vid detta förhållande bör i enlighet med vad som sagts ovan ersättning lämnas även för den nedsatta njurfunktionen, och det oavsett om detta besvär ensamt skulle ha fått tålas utan rätt till ersättning eller inte.

Zurich har, som det får förstås, i det tidigare ärendet rörande besvär i form av tinnitus och hörselnedsättning vid skälighetsbedömningen ansett att grundsjukdomen varit pseudomonasinfektion. Den grundsjukdom patienten haft är dock, som Zurich angett i det nu aktuella ärendet KOL och det är i förhållande till denna grundsjukdom som skälighetsbedömningen ska göras. Detta gäller vid såväl den tidigare bedömningen beträffande tinnitus och hörselnedsättning som bedömningen avseende den nedsatta njurfunktionen.

Patienten har således rätt till ersättning även för den nedsatta njurfunktionen. Det ankommer på Zurich att beräkna ersättningens storlek.

L2010/0058