« Tillbaka

2010:4

Läkemedels­försäkringens tillämplighet

Vid tillämpning av § 4 i ersättningsbestämmelserna ansågs att en strikt tolkning skulle göras samt att det ankom på försäkringsgivaren att lägga fram omständigheter som gör att beviskravet är uppfyllt.

Bakgrund

Patienten, född 1944, behandlades från år 1985 till år 2008 med Prednisolon på grund av misstanke om myosit. I november 2004 drabbades han av kotkompressioner i ryggen.

Patienten

Patienten anmälde som läkemedelsskada att han drabbats av osteoporos och trombocytopeni samt yrkade ersättning för den uppkomna skadan.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att det var övervägande sannolikt att det förelåg ett samband mellan kortisonbehandlingen och osteoporosen men menade att behandlingen skett i strid med gällande praxis, eftersom den gjorts på osäker grund under mycket lång tid och med hög kortisondos. Bolaget konstaterade att skälet att inte sänka dosen varit en konstant förhöjd nivå av muskelenzymet CK men att det inte varit förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet att fortsätta med en tämligen hög dos enbart baserat på det förhöjda enzymet. Med åberopande av § 4 i ersättningsbestämmelserna avböjdes kravet.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 21 juni 2010 följande bedömning.

Zurich har bedömt att det föreligger samband mellan anmälda besvär och Prednisolon. Bolaget avböjer dock att lämna ersättning med hänvisning till § 4 och anger således att de anser att behandlingen skett i strid med föreskrifter och anvisningar.

Av § 4 i ersättningsbestämmelserna framgår att läkemedelsskada inte ersätts om skadan med övervägande sannolikhet är orsakad av förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter och anvisningar. Nämndens uppfattning är att paragrafen ska tolkas strikt. Försäkringsgivaren har därvid att lägga fram omständigheter som gör att det angivna beviskravet är uppfyllt, t.ex. att en förskrivning skett i strid med FASS, produktresumén för läkemedlet eller liknande anvisning för förskrivare.

I föreliggande fall anser nämnden inte att det finns tillräckligt stöd för ståndpunkten att förskrivningen skett i strid med föreskrifter och anvisningar.

För att ersättning ska lämnas för läkemedelsskada krävs även att skadan vid en prövning enligt § 5 inte skäligen ska tålas. Zurich har i aktuellt ärende inte meddelat sin inställning i denna fråga. Bolaget bör därmed pröva i vad mån patienten är berättigad till ersättning vid en tillämpning av § 5 i ersättningsbestämmelserna.

L2010/0024