« Tillbaka

2009:6

Ideell ersättning

Rätt till ersättning för läkemedelsskada har inte ansetts föreligga för den skada som enligt en patient uppkommit avseende inkomstbortfall i ett av patienten ägt aktiebolag samt utebliven vinst vid försäljning av aktiebolaget. Den ekonomiska skada som kan ha uppkommit har ansetts ha drabbat aktiebolaget, som är ett självständigt rättssubjekt, och inte patienten personligen.

Bakgrund

Patienten, född 1967, drabbades på grund av p-pillerbehandling av en godartad levertumör. Skadan godkändes som en läkemedelsskada. Tvist uppkom om rätt till ersättning för dels inkomstförlust på grund av att det företag, ett aktiebolag, patienten drev med anledning av hennes läkemedelsskada fick lägre inkomster än tidigare, dels utebliven vinst vid försäljning av bolaget.

Patienten

Patienten gjorde gällande att eftersom avsikten varit att hon skulle sälja aktiebolaget och på så sätt generera intäkt till henne personligen så var den förlust som uppkom i bolaget och den uteblivna vinsten vid försäljningen inte en tredjemansskada utan en direkt ekonomisk skada till följd av hennes sjukdom. Till stöd för sin ståndpunkt åberopade hon rättsfallet NJA 1975 s. 275.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att den skada patienten yrkat ersättning för var en s.k. tredjemansskada eftersom det var aktiebolaget, som är ett självständigt skatte- och rättssubjekt, som drabbats av ekonomisk förlust. Varken inkomstförlust eller eventuell utebliven vinst var därför enligt läkemedelsförsäkringen, även om aktiebolagets ekonomiska skada skulle bero på att ägaren drabbats av personskada, någon skada som patienten som privatperson kunde få ersättning för.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 12 november 2009 följande bedömning.

Zurich har godkänt att patienten på grund av p-pillerbehandling drabbats av en läkemedelsskada i form av en godartad levertumör. Patienten ägde när skadan inträffade ett aktiebolag. Enligt patienten fick skadan till följd att det blev ett inkomstbortfall i bolaget samt att hon inte kunde sälja bolaget och på så sätt få en försäljningsvinst. Patienten har med anledning av detta gjort gällande att hon personligen drabbats av ekonomisk skada och yrkat ersättning för följderna av inkomstbortfallet och den uteblivna försäljningsvinsten. Till stöd för sina yrkanden har hon åberopat bl.a. rättsfallet NJA 1975 s. 275.

Nämnden delar Zurichs bedömning att det är aktiebolaget, som är ett självständigt rättssubjekt, som drabbats av den ekonomiska skada som patienten yrkat ersättning för och inte patienten personligen. Det är således fråga om en ren ”tredjemansskada”.

I NJA 1975 s. 275 fanns ett anställningsavtal mellan aktiebolaget och en person som drabbats av personskada, vilket innebar att den skadelidande skulle uppbära bolagets hela årliga rörelseöverskott i arvode. Den skadelidande ansågs vara berättigad till skadestånd för det inkomstbortfall som uppkom. I det nu aktuella ärendet har det inte funnits något sådant avtal mellan patienten och aktiebolaget. Rättsfallet ger därför inte stöd för att patienten har rätt till ersättning.

Nämnden gör således samma bedömning som Zurich och anser på de skäl försäkringsbolaget i övrigt anfört att någon ytterligare ersättning inte ska betalas.

Dnr L2009/0059