« Tillbaka

2009:4

Läkemedels­försäkringens tillämplighet

Bedömningen i ett ärende måste göras med utgångspunkt från den medicinska kunskap som föreligger vid bedömningstillfället och ärendet kan således inte hållas öppet för eventuella nya rön i framtiden.

Bakgrund

Patienten, född 1996, led av såväl multipel födoämnesallergi som allergi mot bl.a. björkpollen, gräs och katter. Eftersom full behandling med antihistamin och lokal behandling inte hade tillräcklig effekt började man hösten 2005 behandling/hypersensibilisering med läkemedlet Alutard. I december noteras en del kliande knölar, noduli, och man gör aluminiumtest som är negativt. Patientens mjölkallergi återkom och hon rekommenderades i mars 2006 att vara försiktig med mjölkprodukter. Behandlingen fortsatte men avbröts i augusti 2006 på grund av kraftiga lokalreaktioner och en uppblossande födoämnesallergi.

Patienten

Patienten anmälde som läkemedelsskada dels att hon fått en multipel födoämnesallergi till följd av behandlingen med Alutard, dels att hon utvecklat en aluminiumallergi. Hon gjorde därvid gällande att ärendet, med hänsyn till att det pågick vetenskaplig forskning, borde hållas öppet till dess att man hade redovisat forskningsresultatet gällande allergier och överkänslighet till följd av hyposensbehandling.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen bedömde att det inte förelåg samband mellan läkemedelsbehandlingen och den multipla födoämnesallergin men att det var övervägande sannolikt att läkemedlet orsakat aluminiumallergin. Bolaget ansåg dock att besvären med aluminiumallergi skäligen fick tålas utan rätt till ersättning. Beträffande patientens önskemål att hålla ärendet öppet tills vidare konstaterade Zurich att vetenskaplig forskning ständigt pågår med ur försäkringssynpunkt både positiva och negativa resultat. Enligt bolaget görs dock bedömningen utifrån de vid bedömningstillfället aktuella medicinska rönen och de försäkringsvillkor som då gäller.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 25 juni 2009 följande bedömning.

Nämnden gör samma bedömning som Zurich när det gäller anmälda besvär i form av födoämnesallergi och aluminiumallergi och anser på det skäl som försäkringsbolaget anfört att det inte föreligger någon ersättningsbar läkemedelsskada.

Nämnden delar även Zurichs bedömning att utredningen i ärendet måste göras utifrån den medicinska kunskap som föreligger för närvarande. Ärendet kan således inte hållas öppet för eventuella nya framtida vetenskapliga rön.

………

Dnr L2009/0028