« Tillbaka

2009:2

Sambands­bedömning

Samband har inte ansetts föreligga mellan läkemedelsbehandling på grund av Parkinsons sjukdom och spelmissbruk.

Bakgrund

Patienten, född 1944, hade svåra depressiva besvär som krävde inneliggande vård och kontinuerlig medicinering med antidepressiva läkemedel. I december 2004 insattes läkemedlet Sifrol mot parkinsonsymtom. I februari 2006 kompletterades medicineringen med Madopark. I augusti 2007 började patienten att ägna sig åt spel på Internet. Behandlingen med Sifrol avslutades i september 2007 och ersattes med läkemedlet Requip. I oktober 2007 fick patienten ett återfall i spelande och behandlingen med Requip avslutades. I november 2007 bestod parkinsonmedicineringen av Sinemet och Azilect. I januari 2008 fick patienten ytterligare ett återfall i spelmissbruk.

Patienten

Patienten anmälde som skada spelmissbruk orsakat av en kumulativ effekt av behandlingen med Madopark, Sifrol och Requip. Han anförde att han aldrig tidigare hade spelat om pengar samt att han heller aldrig hade vilselett eller haft för avsikt att vilseleda sin hustru såsom konsekvensen blev av hans spelberoende.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen hänvisade till den medicinske rådgivare som hörts och som konstaterat att enligt allmän uppfattning ett isolerat spelmissbruk svårligen kunde vara utlöst av dopaminagonistbehandlingen medan en mera generell beteendeförändring med impulskontrollstörningar såsom spelmissbruk, ökad libido, hypersexualitet och hetsätning mer sannolikt kunde vara kopplad till dopaminagonistbehandlingen. Vidare konstaterade bolaget följande. I patientens fall finns faktorer som talar både för och emot att spelmissbruk skulle vara en biverkan av Sifrol. För en läkemedelsskada talar att patienten inte före medicineringen haft spelmissbruk. Mot samband talar att lång tid passerade, över ett och ett halvt år, från det att patienten insattes på Sifrol till dess att han hade två dokumenterade återfall efter det att behandlingen med Sifrol avslutats, senast i januari 2008. Vid denna tidpunkt var också läkemedlet Requip utsatt sedan drygt två månader. Patientens spelproblem har inte varit kombinerat med andra beteendestörningar. Sammantaget ansåg Zurich att det inte förelåg ett övervägande sannolikt samband mellan medicineringen med Sifrol och/eller annat använt parkinsonpreparat och spelmissbruket.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 2 oktober 2009 följande bedömning.

Nämnden gör samma bedömning som Zurich och anser på de skäl som försäkringsbolaget anfört att patientens spelmissbruk inte med övervägande sannolikhet orsakats genom medicineringen mot Parkinsons sjukdom.

Det föreligger därför inte någon ersättningsbar läkemedelsskada.

Dnr L2009/0005