« Tillbaka

2008:2

Sambands­bedömning

Lindrig utvecklingsstörning och språkstörning har inte ansetts vara orsakat av Syntocinondropp.

Bakgrund

Patienten, född 1992, hade vid födseln en lindrig utvecklingsstörning och en språkstörning. Vid förlossningen hade Syntocinondropp satts in för att stimulera värkarbetet.

Patienten

Patientens föräldrar ansåg att det fanns ett samband mellan användningen av Syntocinon, som orsakat syrebrist, och patientens skada.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen konstaterade att Syntocinon inte i sig ger upphov till en hjärnskada och att om det uppkommer en sådan skada så kan orsaken vara t.ex. överstimulering av värkarbetet med fosterasfyxi (syrebrist) som följd. Bolaget ansåg vidare att det inte förelåg något övervägande sannolikt samband enligt § 3 i ersättningsbestämmelserna mellan de anmälda besvären och Syntocinon.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 29 februari 2008 följande bedömning.

Utredningen i ärendet ger inga belägg för att syrebrist, som skulle ha orsakat patienten en hjärnskada, har uppkommit i samband med förlossningen. Apgarpoängen, dvs. ett system för utvärdering av det fysiska tillståndet hos den nyfödda där poäng ges för hjärtverksamhet, andning, muskelspänning, reflexer och hudfärg, var höga i patientens fall. Ett fullt vitalt, normalt barn får högsta Apgarpoäng som är 10. En minut efter förlossningen var patientens Apgar 9 och efter fem minuter var den 10. Utredningen i ärendet ger därför inga misstankar om någon överstimulering av värkarbetet eller om syrebrist i samband med förlossningen.

Nämnden finner på ovan angivna skäl att anmälda besvär inte med övervägande sannolikhet orsakats genom användningen av Syntocinondroppet.

Någon ersättningsbar läkemedelsskada föreligger därför inte.

Dnr L2007/0125