« Tillbaka

2008:1

Ideell skada – Ombudskostnader

Tidpunkten från vilken ersättning för sveda och värk ska beräknas är den dag då patienten drabbades av den ersättningsbara läkemedelsskadan. – Rätt till ersättning för ombudskostnader har ansetts föreligga.

Bakgrund

Patienten, född 1948, led av depression och hypertoni och behandlades med Lithionit och Seloken. Han drabbades av totalt hjärtblock med svimningsanfall (intermittent AV-block III med syncope). Vid inläggning på sjukhus, efter det att patienten den 21 januari 2005 sökt akut vård, uppgav patienten att han hade svimmat fem gånger de senaste tre, fyra månaderna. Besvären bedömdes av Läkemedels­försäkringen som en ersättningsbar läkemedelsskada. Patienten fick en pacemaker inopererad.

Patienten

Patienten yrkade ersättning för bland annat sveda och värk, varvid han menade att den akuta sjukdomstiden började löpa från den tidpunkt då han drabbades av det första svimningsanfallet, vilket var under den första hälften av november 2004. Vidare yrkade patienten ersättning för de ombudskostnader han haft för att redovisa sin inställning inför Läkemedelsskadenämnden.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att utgångspunkten för den akuta sjukdomstiden var den 21 januari 2005. Som stöd för detta åberopades § 19 i tilllämpliga ersättningsbestämmelser från år 2001 i vilken anges att en läkemedelsskada anses ha inträffat när den skadade första gången sökte läkare för sin skada.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 29 februari 2008 följande bedömning.

Sveda och värk.

Zurich har, med hänvisning till § 19 i de tillämpliga villkoren för läkemedelsförsäkringen, bedömt att den akuta sjukdomstiden och därmed ersättningen för sveda och värk ska beräknas fr.o.m. den 21 januari 2005 när patienten första gången sökte läkare för sin skada. § 19 i ersättningsbestämmelserna reglerar emellertid frågan om bestämmelsernas tillämplighet och inte frågan om från vilken tidpunkt ersättning ska beräknas. (Jfr § 12 enligt vilken preskriptionstiden börjar löpa från den tidpunkt då patienten fick kännedom om skadan).

Om en läkemedelsskada, som i detta fall, omfattas av ersättningsbestämmelserna ska ersättning för sveda och värk beräknas under hela den akuta sjukdomstiden. Patienten har i detta fall uppgett att han hade drabbats av fyra svimningsanfall innan han ånyo svimmade den 21 januari 2005, varvid han uppsökte sjukhus. Det första svimningsanfallet inträffade enligt patienten under den första hälften av november 2004 och de återkommande svimningsanfallen påverkade enligt patienten hans psykiska hälsa på ett negativt sätt så att han fick ett mycket svårt skov av sin depression. Nämnden, som inte finner skäl att ifrågasätta dessa konkreta uppgifter, anser att den akuta sjukdomstiden, med hänsyn till dessa uppgifter, ska beräknas från början av november 2004. Vid en samlad bedömning anser nämnden därför att patienten är berättigad till ytterligare ersättning för sveda och värk med 6 000 kr utöver den som Zurich erbjudit.

Ersättning för lyte och men, olägenheter, merkostnader samt utseendemässiga skadeföljder.

Nämnden gör samma bedömning som Zurich när det gäller dessa ersättningsposter och anser att någon ytterligare ersättning för närvarande inte kan lämnas. När det gäller den av patienten påtalade något ökade risken för framtida proppbildning på grund av den inopererade pacemakern erinrar nämnden om att ersättningsfrågan kan omprövas om förhållandena ändras väsentligt enligt reglerna i 5 kap. 5 § skadeståndslagen om en sådan komplikation skulle uppstå i framtiden.

Ombudskostnader.

Patienten har begärt ersättning med 15 510 kr för ombudskostnader.

Enligt § 13 tredje stycket i 2001 års ersättningsbestämmelser för läkemedelsförsäkringen kan patienten tillerkännas ersättning för kostnader som han har haft för att redovisa sin inställning inför nämnden, under förutsättning att nämnden finner att han har rätt till ersättning enligt ersättningsbestämmelserna eller att han i övrigt haft befogad anledning att begära utlåtande av nämnden.

I detta ärende har nämnden funnit att patienten har rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk utöver den som Zurich erbjudit. På grund härav och då patienten med hänsyn till den fråga som uppkommit angående tolkningen av § 19 i ersättningsbestämmelserna även i övrigt får anses ha haft befogad anledning att begära utlåtande av nämnden, bör han tillerkännas yrkad ersättning för ombudskostnader.

Dnr L2007/0110