« Tillbaka

2007:5

Överprövning

Patient har inte ansetts ha begärt utlåtande av Läkemedelsskadenämnden inom den stipulerade sexmånadersfristen.

Bakgrund

Patienten, född 1968, som led av psykotiskt syndrom med vanföreställningar, medicinerade på grund av detta med ett flertal läkemedel. Läkemedelsbehandlingen orsakade henne besvär av skilda slag. Sedan läkemedelsförsäkringen avböjt att utge ersättning begärde patienten prövning i Läkemedelsskadenämnden. Läkemedels­försäkringen konstaterade att begäran om överprövning hade kommit in för sent och patienten begärde då att Läkemedelsskadenämnden skulle pröva denna fråga.

Patienten

Patienten anmälde som skada smärta, gångproblem, kallbrand, förlorade tänder, blödande tunga, muskelstelhet samt förstört sexliv.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen bedömde att det förelåg ett samband mellan vissa anmälda besvär och läkemedelsanvändningen men menade att grundsjukdomen var allvarligare och avböjde ersättning genom beslut daterat den 8 juni 2005. Med anledning av att patienten sedan inkom med begäran om prövning i Läkemedelsskadenämnden konstaterade läkemedelsförsäkringen följande. ”Beslutsbrevet den 8 juni 2005 postades samma dag och med normal postgång borde patienten ha fått brevet senast den 10 juni 2005. I beslutsbrevet fanns information om vad patienten skulle iaktta för det fall hon inte kunde godta bolagets beslut, vilket innebar att hon skulle ha begärt prövning i Läkemedelsskadenämnden senast den 10 december 2005. Patientens begäran om prövning i Läkemedelsskadenämnden inkom till Zurich först den 21 mars 2006, vilket är mer än tre månader efter den tidpunkt då patienten skulle ha inkommit med sin begäran.” Läkemedels­försäkringen konstaterade vidare att det är högst ovanligt att posten inte når fram till en tydligt skriven adress, att brevet inte kommit i retur, att patienten inte flyttat från den adress som brevet skickats till samt att det mail som inkommit till Zurich från patienten den 15 mars 2006 är skickat direkt till den nya handläggare som övertagit ärendet från den handläggare som hade ärendet inledningsvis.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 18 september 2007 följande bedömning.

Enligt § 13 andra stycket i ersättningsbestämmelserna får inte den som begär ersättning begära utlåtande av Läkemedelsskadenämnden senare än sex månader från delfående av försäkringsgivarens besked med anledning av skadeanmälan och uppgift om vad man ska iaktta om man inta godtar detta besked. Bevisbördan för att den som begär ersättning fått ta del av försäkringsgivarens besked ligger på försäkringsgivaren. Beviskravet kan som regel anses uppfyllt om beskedet avsänts till den skadade under den vanliga adressen och försändelsen inte returnerats som obeställbar (jfr NJA 1997 s. 734). Zurich har i detta ärende skickat sitt beslut daterat den 8 juni 2005 om bolagets slutliga ställningstagande samt besvärshänvisning och tillämpliga ersättningsbestämmelser till den adress som den skadade uppgivit i sin skadeanmälan. Det är samma adress som hon hade när hon först i mars 2006 återkommer till Zurich i ärendet. Brevet med bolagets beslut har inte returnerats till försäkringsbolaget. När den skadade i mars 2006 via e-mail tar kontakt med Zurich adresserar hon inte sitt e-mail till den skadereglerare som har handlagt hennes ärende fram till ovan nämnda beslutsbrev i juni 2005 utan till den skadereglerare som inför försäkringsbolagets slutliga ställningstagande övertagit handläggningen av ärendet. Detta byte av skadereglerare och den nya skadereglerarens e-mailadress informerades den skadade om först i det aktuella beslutsbrevet. Mot bakgrund av ovanstående gör nämnden samma bedömning som Zurich och finner således att patientens begäran om nämndsprövning har kommit in för sent. Zurichs beslut om att ersättningsbar läkemedelsskada inte föreligger är således slutgiltigt.

Dnr L2006/0114