« Tillbaka

2007:1

Ombudskostnader

Patient har ansetts ha rätt till ersättning för ombudskostnader som patienten haft för att redovisa sin inställning inför nämnden.

Bakgrund

Patienten, född 1979, drabbades av en hjärninfarkt efter att under en tid ha använt p-piller.

Patienten

Patienten anmälde hjärninfarkten som en läkemedelsskada och yrkade ersättning för skadan. Hon yrkade även ersättning för ombudskostnader som hon haft för att redovisa sin inställning inför nämnden.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att det inte var övervägande sannolikt att det förelåg samband mellan läkemedelsbehandlingen och patientens diabetes.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 5 mars 2007 följande bedömning.

Föreligger ersättningsbar läkemedelsskada?

Zurich har i detta ärende tagit in utförliga skriftliga utlåtanden, daterade den 9 augusti 2005 och den 9 oktober 2006, från professor emeritus Marc Bygdeman. Med stöd av dessa yttranden anser försäkringsbolaget att det inte med övervägande sannolikhet föreligger ett samband mellan den cerebrala infarkten som patienten drabbades av i mars 2002 och hennes användning av p-piller. Nämnden delar denna bedömning. Ersättningsbar läkemedelsskada föreligger alltså inte.

Kostnader som patienten haft för att redovisa sin inställning inför nämnden.

Patienten har begärt ersättning för kostnader som hon haft för att redovisa sin inställning inför nämnden. En skadelidande har rätt till ersättning för kostnader som denne haft för att redovisa sin inställning inför Läkemedelsskadenämnden, under förutsättning att nämnden finner att den som begär ersättning enligt åtagandet har rätt till sådan ersättning eller den skadelidande i övrigt haft befogad anledning att begära utlåtande av nämnden (§ 13 tredje stycket i 2001 års ersättningsbestämmelser för läkemedelsförsäkringen).

Nämnden har, som angetts ovan, ansett att patienten inte har rätt till ersättning för anmälda besvär. Frågan är då om patienten ändå kan anses ha haft befogad anledning att begära utlåtande av nämnden och därmed ha rätt till ersättning för kostnader i samband med prövningen i nämnden. Som framgår av Marc Bygdemans utlåtande kan det inte uteslutas att kombinerade p-piller av det slag patienten har använt utgör en riskfaktor för stroke. Några andra kända riskfaktorer har såvitt framkommit inte förelegat i detta fall. Av journalanteckningarna framgår att flera behandlande läkare angett patientens p-pilleranvändning som den tänkbara orsaken till den cerebrala infarkt patienten drabbats av. Efter infarkten har de p-piller patienten använde satts ut. Patienten har även ingett läkarintyg som stöder uppfattningen att det varit p-pilleranvändningen som orsakat infarkten. Mot bakgrund av dessa särskilda omständigheter anser nämnden att patienten, även om det inte bedöms vara övervägande sannolikt att det varit p-pilleranvändningen som orsakat hennes cerebrala infarkt, har haft befogad anledning att begära utlåtande av nämnden. Patienten har således rätt till ersättning för skäliga kostnader som hon haft i samband med prövningen i nämnden.

Dnr L2006/0144