« Tillbaka

2006:5

Kostnader

Samband har ansetts föreligga mellan missbildningar på nyfött barn i form av att del av matstrupen saknats (esophagusatresi), navelbråck och avvikande anatomi på hjärtklaff samt moderns medicinering mot sköldkörtelrubbning (hyperthyreos). Kostnader som uppkommit på grund av att modern avstått från att arbeta och i stället vårdat barnet i hemmet, bl.a. moderns inkomstbortfall, har ansetts vara ersättningsgilla.

Bakgrund

Patienten, född 1999, föddes med missbildningar i form av esophagusatresi, navelbråck och avvikande anatomi på hjärtklaff. Man fann sedan att barnet hade inflammation i matstrupens slemhinna (esophagit), vilket gav ätproblem. Samband bedömdes föreligga mellan missbildningarna och moderns behandling för hyperthyreos med Thacapzol och ersättningsbar läkemedelsskada ansågs föreligga.

Patienten

Patienten yrkade ersättning för merkostnader under åren 1999 till 2002, med undantag för viss del av år 2000. För åren 2001 och 2002 yrkades ersättning för den arbetsinkomst modern förlorat genom att vara hemma och vårda barnet.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg när det gällde moderns inkomstförlust att detta var en skada som drabbat annan än den skadelidande, en s.k. tredjemansskada, och konstaterade att sådan skada inte ersätts enligt skadeståndsrättsliga regler. Det konstaterades också att det inkomstbortfall som uppkom för modern om hon valde att studera i stället för att fortsätta sitt arbete inte var ersättningsbart enligt skadeståndsrättsliga regler.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 1 september 2006 följande bedömning.

Ersättning för moderns vårdinsats.

Zurich har funnit att ersättning kan lämnas enligt ersättningsbestämmelserna för de missbildningar, esophagusatresi, navelbråck och avvikande anatomi av hjärtklaff, som Viktor drabbades av sedan hans moder under graviditeten behandlats med Thacapzol. Bolaget har dock bestritt att utge ersättning för det inkomstbortfall som Viktors moder åsamkats på grund av att hon i stället för att fortsätta sitt arbete valt att stanna hemma och vårda Viktor och under denna tid även studera. Som skäl för detta har Zurich angett att inkomstbortfallet är en s.k. tredjemansskada som inte ersätts enligt skadeståndsrättsliga regler.

Skadestånd ges i princip endast för nödvändiga kostnader och när det gäller kostnader för sjukvård anses att dessa utöver den standard som normalt tillhandahålls inom den allmänna sjukvården inte ersätts skadeståndsvägen. Särskilda omständigheter kan dock föranleda att den skadelidande tillerkänns skadestånd för dyrare vård, såsom då annan vård inte stått till buds eller då vården varit påkallad av medicinska eller andra liknande skäl.

Av utredningen i ärendet framgår att Viktor genom främst föräldrarnas insatser fått en mycket god omvårdnad i hemmet utan att denna kan anses gå utöver vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Enligt den läkare, överläkaren Henrik Ehrén, som behandlat Viktor sedan dennes födelse har Viktor under sina fem första levnadsår haft ett mycket omfattande tillsyns- och vårdbehov i vilket föräldrarna till mycket stor del aktivt deltagit med mycket positivt resultat för Viktors fysiska och mentala utveckling som följd. Beträffande den omvårdnad det varit fråga om nämns såväl svårigheter i samband med näringsintag och synnerligen tidskrävande matningar som

betydande insatser vid skötsel av hygien och medicinering. Henrik Ehrén anger vidare att det enligt hans bedömning varit av avgörande betydelse för Viktors fysiska och psykiska tillfrisknande att omsorgen inte lämnats till utomstående utan att framför allt Viktors moder fått ägna sig åt honom på heltid. Med hänsyn till dessa omständigheter får Viktor genom att främst modern kunnat vårda honom i hemmet anses ha fått en vård som inneburit en från hälsosynpunkt bättre vård än han annars skulle ha fått genom det allmännas försorg. Det får då anses motiverat att Viktor får ersättning för kostnaden för denna vård. Den förlust som uppkommer på grund av att Viktors moder avstått från att arbeta och i stället vårdat Viktor i hemmet kan hänföras till en kostnad för Viktor på grund av den läkemedelsskada han drabbats av (jfr NJA 1996 s. 639). Att Viktors moder under den tid hon varit hemma även kunnat studera föranleder inte till annan bedömning. Det föreligger således inte någon tredjemansskada. Moderns inkomstbortfall skall därför, till den del detta har samband med den extra vård och tillsyn av Viktor som uppkommit som en följd av läkemedelsskadan och som inte har kunnat ersättas från annat håll, exempelvis genom vårdbidrag som avser kompensation för utebliven inkomst, ersättas från läkemedelsförsäkringen. Det ankommer på Zurich att utreda i vilken omfattning moderns vårdinsats kan kompenseras genom försäkringen.

Ersättning för kostnader.

När det gäller frågan om ersättning för kostnader i anledning av läkemedelsskadan bordläggs ärendet för att Zurich skall förtydliga sin inställning i denna fråga.

Dnr L2006/0007