« Tillbaka

2005:3

Ideell ersättning – Ombudskostnader

Hjärtinfarkt med initialt cirkulationsstillestånd har ansetts ha orsakat inte bara fysiska besvär utan även övergående psykiska besvär i form av oro och ångest, vilket påverkat akuttidens längd. Patienten har därför haft rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk. Vidare har patienten ansetts ha rätt till ersättning för ombudskostnader som patienten haft för att redovisa sin inställning i nämnden.

Bakgrund

Patienten, född 1961, fick efter behandling med preventivmedlet Desolett i april 1999 en hjärtinfarkt med initialt cirkulationsstillestånd, vilken bedömdes som en läkemedelsskada. Efter hjärtinfarkten förelåg inte bara fysiska besvär utan även psykiska besvär i form av oro och ångest.

Patienten

Patienten anmälde som skada dels hjärtinfarkten och dels psykiska besvär till följd av denna. Hon yrkade ersättning med 62 800 kr för sveda och värk beräknad på en akuttid mellan 1999-04-07 och 2001-09-12. Vidare yrkade patienten ersättning för lyte och men motsvarande en invaliditetsgrad på 15 procent och för merkostnader/olägenheter i övrigt avseende naprapatbehandlingar med 400 kr för varje behandling. Hon yrkade även ersättning med 15 000 kr, avseende arbete sex timmar à 2 000 kr plus moms, för de ombudskostnader hon haft för att redovisa sin inställning i nämnden.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att det inte förelåg något samband mellan hjärtinfarkten och patientens psykiska besvär samt lämnade ersättning med 4 100 kr för sveda och värk beräknad på en akuttid mellan 1999-04-07 och 1999-05-25. Vidare lämnades ersättning för lyte och men beräknad på en invaliditetsgrad om 3 procent. För merkostnader/olägenheter i övrigt lämnades ersättning för bl.a. läkarvård med 400 kr per år. När det gällde ombudskostnaderna ansåg läkemedelsförsäkringen att dessa inte skulle ersättas och menade i första hand att patienten inte haft befogad anledning att begära utlåtande av nämnden och i andra hand att den begärda ersättningen inte var skälig. Som skälig ersättning vitsordades sex timmars arbete à 1 250 kr inklusive moms.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 30 april 2005 följande bedömning.

Ersättningen för sveda och värk.

När det gäller de fysiska besvären på grund av läkemedelsskadan anser nämnden att Zurich för dessa besvär beräknat ersättningen för sveda och värk på ett riktigt sätt.

Den uppkomna hjärtinfarkten och cirkulationsstilleståndet initialt har emellertid inte bara orsakat patienten fysiska besvär utan läkemedelsskadan har enligt nämndens mening även gett henne övergående psykiska besvär i form av oro och ångest. Dessa besvär får anses ha förelegat fram t.o.m. november 2000 då hon påbörjade behandlingen med Efexor som hon beskrivit som en ”livräddare”. Efter denna tidpunkt föreligger däremot inte längre med övervägande sannolikhet några läkemedelsutlösta psykiska besvär.

För de läkemedelsutlösta psykiska besvären fram t.o.m. november 2000 bör patienten enligt nämndens bedömning vara berättigad till ytterligare ersättning för sveda och värk med 15 000 kr.

Ersättningen för lyte och men.

Patientens kvarvarande besvär på grund av läkemedelsskadan medför inte en högre medicinsk invaliditet än vad Zurich funnit (3 procent). Ytterligare ersättning för lyte och men kan därför inte lämnas.

Merkostnader/olägenheter i övrigt.

Ersättningen för merkostnader och olägenheter i övrigt har beräknats med korrekt hänsynstagande till läkemedelsskadans följder och beräkningen har skett enligt gällande ersättningsnormer. Någon ytterligare ersättning för merkostnader och olägenheter i övrigt kan därför inte lämnas.

Ombudskostnader.

Patienten har begärt ersättning med 15 000 kr för ombudskostnader.

Enligt § 13 tredje stycket i 2001 års ersättningsbestämmelser för läkemedelsförsäkringen har patienten rätt till ersättning för kostnader som hon har haft för att redovisa sin inställning inför nämnden. Detta under förutsättning att nämnden finner att hon har rätt till ersättning enligt ersättningsbestämmelserna eller att hon i övrigt haft befogad anledning att begära utlåtande av nämnden.

I detta ärende finner nämnden att patienten har rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk utöver den som Zurich erbjudit. På grund av detta förhållande och då patienten på grund av ärendets karaktär även i övrigt haft befogad anledning att begära utlåtande av nämnden, har hon rätt till ersättning för ombudskostnader.

Enligt räkning från ombudet begärs ersättning för sex timmars arbete med genomgång av nämndspromemorian och avgivande av yttrande den 13 december 2004. Timarvodet har varit 2 000 kr plus moms. Nämnden har inget att erinra mot detta krav. Zurich ska därför utbetala ersättning för ombudskostnader med 15 000 kr.

Dnr L2004/0103