« Tillbaka

2004:4

Ideell skada

Vid beräkning av ersättning för sveda och värk ska Trafikskadenämndens hjälptabeller användas.

Bakgrund

Patienten, född 1959, insjuknade år 2000 i lungemboli efter att i några år ha använt preventivmedlet Trimiron 28. Ersättningsbar läkemedelsskada ansågs föreligga. Läkemedels­försäkringen beräknade att den akuta sjuktiden varat under tiden 2000-07-04 till 2003-01-03. Ersättning för sveda och värk lämnades med tillämpning av Trafikskadenämndens hjälptabell för år 2003 med sammanlagt 14 000 kr.

Patienten

Patienten ansåg att den akuta sjuktiden var längre och att det var fel att ha trafikskadades ersättning för sveda och värk som mall för läkemedelsskadade.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen hänvisade till § 8 i ersättningsbestämmelserna där det framgår att ersättning för sveda och värk till följd av läkemedelsskada ska beräknas enligt skadeståndslagen (1972:207). Vidare konstaterades att Trafikskadenämndens hjälptabeller skulle tillämpas vid beräkningen.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 25 januari 2005 följande bedömning.

Enligt § 8 i tillämpliga ersättningsbestämmelser från år 2001 bestäms ersättning för läkemedelsskada enligt 5 kap. 1–5 §§ skadeståndslagen (1972:207) i den mån annat inte föreskrivs i ersättningsbestämmelserna. I skadeståndslagen ges emellertid inga anvisningar om hur ersättningen ska beräknas. Ersättning för sveda och värk lämnas i stället med ledning av den hjälptabell som utarbetats av Trafikskadenämnden. Beloppen i tabellen är indexreglerade och de är även föremål för omarbetning med jämna mellanrum. Genom avgörandet i rättsfallet NJA 1972 s. 81 sanktionerade Högsta domstolen att man inom skadeståndsrätten som utgångspunkt vid beräkningen av ersättning för sveda och värk använde Trafikskadenämndens hjälptabell för sådan skada. Denna ståndpunkt har Högsta domstolen senare bekräftat vid upprepade tillfällen. Även riksdagen har gett sitt stöd för en sådan ordning. Det var därför rätt av Zurich att vid beräkningen av ersättningen för sveda och värk använda sig av Trafikskadenämndens hjälptabell för år 2003/2004.

Enligt nämndens mening har den akuta sjuktidens längd beräknats på ett rimligt sätt och ersättningen för sveda och värk under denna tid har beräknats enligt gällande ersättningsnormer. Någon ytterligare ersättning för sveda och värk kan därför inte lämnas.

Dnr L2004/0073