« Tillbaka

2002:9

Skälighets­bedömning

I princip okänd biverkan i form av bortfallna ögonbryn. Patientens grundsjukdom var dock så pass allvarlig att patienten trots att man inte hade kunnat förutse biverkan får tåla uppkommen läkemedelsskada utan rätt till ersättning.

Bakgrund

Patienten, född 1965, led av endometrios som diagnosticerades vid titthålsoperation 1997. Hon behandlades med gestagen. I juni 1999 sökte hon för svåra buksmärtor och i juli gjordes därför en ny titthålsoperation då man fann en spridd endometrios i lilla bäckenet och i båda äggstockarna. Den största endometrioshärden togs bort operativt. För att bota patienten krävdes dock läkemedelsbehandling och eftersom gestagen tidigare hade använts utan fullgott resultat, insattes i stället Decapeptyl Depot i april 1999. Patienten märkte ganska omgående att ögonbrynen blev spretiga och att även övrig kroppsbehåring tunnades ut en del. Så småningom föll ögonbrynen helt bort. Patienten avslutade själv Decapeptyl Depotbehandlingen i oktober samma år. Hon har sedan tatuerat nya ögonbryn hos en hudterapeut.

Patienten

Patienten begärde ersättning för det lyte hon drabbats av och för de kostnader hon haft och i framtiden kommer att ha för behandling hos hudterapeut.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen avböjde först ersättning enligt § 3 då det inte bedömdes vara övervägande sannolikt att den anmälda biverkningen var en följd av den aktuella läkemedelsbehandlingen. Håravfall angavs inte som biverkan till Decapeptyl Depot i FASS och inga fall fanns rapporterade till det svenska biverkningsregistret. Fem fall fanns dock rapporterade i WHO:s biverkningsdatabas för den substans som ingår i läkemedlet. Läkemedels­försäkringen ändrade sedermera, efter konsultation med specialist i gynekologi/obstetrik, sin bedömning på så sätt att man godtog sambandet. Man avböjde dock ersättning på den grunden att spridd endometrios ur medicinsk synpunkt tveklöst var allvarligare än lokalt håravfall och trots att biverkningen var mycket ovanlig och således ej förväntad ansågs patienten vid en skälighetsbedömning enligt § 5 inte vara berättigad till ersättning.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 18 november 2002 följande bedömning.

Läkemedels­försäkringen har vitsordat att det lokala håravfallet i form av bortfallna ögonbryn har orsakats av läkemedlet Decapeptyl Depot. Den fråga som nämnden har att ta ställning till är om denna läkemedelsskada är ersättningsbar vid den skälighetsbedömning som ska göras enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna för försäkringen.

Denna paragraf innebär att en avvägning ska göras mellan bl.a. arten och svårhetsgraden av den behandlade grundsjukdomen, å ena sidan, och läkemedelsskadans verkningar, å andra sidan. Ju allvarligare grundsjukdomen är, desta svårare biverkningar kan patienten få finna sig i utan rätt till ersättning. Vid bedömningen ska samtidigt beaktas om biverkningarna har varit oväntade och oförutsedda eller om de har utgjort en kalkylerad risk.

Patienten led av svår endometrios. Den kirurgiska behandlingen som patienten genomgick i juli 1999 innebar ingen bot. Det krävdes därför även läkemedelsbehandling för att uppnå besvärsfrihet. Eftersom tidigare gestagenbehandling inte hade varit effektiv påbörjades behandling med Decapeptyl Depot för att häva sjukdomsutvecklingen och hindra ett fortsatt smärttillstånd. Något annat behandlingsalternativ fanns inte. Behandlingen får anses ha varit framgångsrik då man vid återbesök inte kunde finna någon aktiv endometrios. Även om den uppkomna läkemedelsskadan, som är utseendemässigt vanprydande, får anses vara en följd av en i princip okänd biverkan får den enligt nämnden, vid en avvägning mot den allvarliga grundsjukdomen, skäligen tålas utan rätt till ersättning.

Mot denna bakgrund föreligger inte någon ersättningsbar läkemedelsskada.

Dnr L 2002/0068