« Tillbaka

2002:8

Ideell skada

Besvär i form av klåda och förhårdnad under huden efter kikhostevaccination, vilka inte varit konstanta utan återkommit i perioder, har för viss tid ersatts som sveda och värk efter en skälighetsuppskattning. Besvär i form av böjveckseksem har inte ansetts ha samband med vaccinationen.

Bakgrund

Patienten, född 1995, deltog i en s.k. kikhostestudie och vaccinerades vid tre tillfällen under tiden 1996–1998. I anslutning till den tredje vaccinationen uppkom en kula under huden vid injektionsstället samt klåda. På det kliande området uppkom även en eksemliknande hudförändring. Senare uppkom även böjveckseksem. Klådan återkom sedan i perioder.

Patienten

Patienten uppgav genom ombud att besvären fortsatt.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att besvären med klåda/kula vid injektionsstället med övervägande sannolikhet hade orsakats av vaccineringen samt att besvären varit av den omfattningen att patienten var berättigad till ersättning genom läkemedelsförsäkringen. Eftersom det rörde sig om besvär som inte var konstanta utan återkommande i perioder måste det enligt Läkemedels­försäkringen bli fråga om en skäligen uppskattad ersättning. Ersättning erbjöds för sveda och värk med 5 000 kr och för merkostnader med 500 kr. Vidare lämnades förbehåll med rätt för patienten att återkomma t.o.m. maj månad år 2005. Om besvär då kvarstod skulle prövning ske om ytterligare ersättning var aktuell. När det gällde anmälda besvär avseende böjveckseksem ansåg Läkemedels­försäkringen inte att besvären med övervägande sannolikhet hade orsakats av vaccinet.

Nämnden

Nämnden gjorde i sitt yttrande följande bedömning.

Patienten har ostridigt drabbats av en ersättningsbar läkemedelsskada i form av lokal klåda och kula vid injektionsstället efter att ha vaccinerats mot kikhosta. Ersättning för sveda och värk har lämnats med 5 000 kr, motsvarande två och en halv månads hundraprocentig sjukskrivning enligt gällande ersättningsnormer, och för merkostnader med 500 kr. Frågan är nu om patienten är berättigad till ytterligare ersättning.

Nämnden, som begränsar prövningen till att avse tiden fram t.o.m. den 25 maj 2000, vid vilken tidpunkt Läkemedels­försäkringens beslut är daterat, anser i likhet med Läkemedels­försäkringen att ersättningen för sveda och värk måste lämnas efter en fri uppskattning.

Enligt uppgift av patientens föräldrar debuterade besvären i anslutning till den tredje vaccinationen den 15 januari 1998 och hade inte upphört när Läkemedels­försäkringen fattade beslut i ärendet i maj 2000. Besvären har dock inte varit konstanta utan har återkommit i perioder. Av utredningen i ärendet framgår att patientens besvär under denna tid varierat i svårhetsgrad och att hon under vissa perioder varit helt besvärsfri.

Nämnden delar Läkemedels­försäkringens bedömning att ersättningen för sveda och värk under den tid som nu är i fråga skäligen kan uppskattas till 5 000 kr. Nämnden delar vidare Läkemedels­försäkringens bedömning att ersättningen för merkostnader kan uppskattas till 500 kr och att det inte är övervägande sannolikt att de anmälda besvären i form av böjveckseksem har orsakats av vaccinet.

Mot bakgrund av ovanstående anser nämnden att någon ytterligare ersättning inte kan lämnas för närvarande.

Läkemedels­försäkringen har förbehållit patientens målsman rätt att återkomma t.o.m. maj månad 2005 för att få ärendet prövat på nytt under förutsättning att patienten då fortfarande har besvär. Enligt nämndens mening ska det i stället ankomma på Läkemedels­försäkringen att gör en ny prövning i maj 2005.

Dnr L 2001/0004