« Tillbaka

2002:6

Sambands­bedömning

En statistiskt säkerställd ökning av risken för att utveckla bröstcancer efter behandling med p-piller, som i den åldersgrupp patienten tillhör kan beräknas till cirka 13 procent, ger inte stöd för att det generellt kan antas att det finns ett orsakssamband mellan bröstcancer och dessa läkemedel. För att det i ett enskilt fall ska kunna antas att ett sådant samband är övervägande sannolikt krävs att detta antagande har stöd i andra omständigheter.

Bakgrund

Patienten, född 1958, fick redan som 15 åring p-piller mot menstruationsbesvär. I 15 år tog patienten Follinett och därefter i cirka 10 år Desolett. I november 2000 diagnostiserades att patienten hade bröstcancer och hon opererades samma månad med partiell mastectomi vänster bröst och axillutrymning.

Patienten

Patienten anmälde att hon till följd av behandlingen med Follinett och Desolett, som båda är kombinationspreparat, hade fått biverkan i form av bröstcancer. Patienten åberopade bl.a. kopior ur FASS och tidningsurklipp enligt vilka det finns samband mellan bröstcancer och östrogent/gestagent hormon-kombinationspreparat. Hon åberopade även en artikel enligt vilken risken för bröstcancer är större vid långtidsanvändning av kombinationspreparat.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen avböjde först ersättning på grund av att rådgivande läkare uppgett att bröstcancer inte var någon känd biverkan till anmälda läkemedel och att det var uteslutet att det skulle föreligga något samband mellan anmälda läkemedel och bröstcancer. Sedan patienten överklagat beslutet begärde man in ytterligare yttrande från specialist i onkologi. Denne uppgav att det var sannolikt att användningen av p-piller i det aktuella fallet kunde ha bidragit till uppkomsten av bröstcancern men att sambandet inte var så starkt att det kunde sägas vara övervägande sannolikt. Läkemedels­försäkringen vidhöll därför sin bedömning att det inte med övervägande sannolikhet finns ett samband mellan Follinett/Desolett och anmäld biverkan i form av bröstcancer.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 4 juli 2002 följande bedömning.

Med läkemedelsskada förstås enligt § 3 i ersättningsbestämmelserna för läkemedelsförsäkringen sjukdom eller annan skada av kroppslig art som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av läkemedel. För att en läkemedelsskada ska anses föreligga är det alltså inte tillräckligt att patientens skada kan ha orsakats genom läkemedelsanvändning, utan denna orsak ska vara mer sannolik än någon annan tänkbar förklaring.

Även om det anses statistiskt säkerställt att behandling med Follinett och Desolett innebär en något ökad risk att utveckla bröstcancer och den ökade risken i den åldersgrupp som patienten tillhör kan beräknas till ca 13 procent ger detta inte stöd för att det generellt kan presumeras att det finns ett orsakssamband mellan bröstcancer och dessa läkemedel. För att det i ett enskilt fall ska kunna antas att ett sådant samband är övervägande sannolikt krävs att detta antagande har stöd i andra omständigheter. Några sådana omständigheter har inte framkommit.

Nämnden finner därför att det inte är övervägande sannolikt att patientens bröstcancer har orsakats genom läkemedelsanvändningen.

Dnr L2001/0058