« Tillbaka

2002:5

Läkemedelsbegreppet - Sambands­bedömning

Strålbehandling från sluten strålningskälla omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Samband har inte ansetts föreligga mellan cytostatikabehandling och skador i form av bl.a. kognitiva svårigheter och sen kroppsutveckling.

Bakgrund

Patienten insjuknade vid två års ålder i akut lymfatisk leukemi. Hon behandlades med cytostatika samt fick strålbehandling mot centrala nervsystemet. Behandlingen var lyckosam och så småningom konstaterades att tecken på kvarvarande leukemisjukdom saknades.

Patienten

Patienten anmälde genom sina föräldrar att man senare noterat en del symptom som kunde vara utlösta av den antileukemiska behandlingen. Det gällde bl.a. störningar i den kognitiva utvecklingen som man ansåg kunde ha utlösts av strålbehandlingen. Vidare anmäldes besvär som dålig salivutsöndring, dåliga slemhinnor, problem med luftrören, sen kroppsutveckling, sköldkörtelvärden i underkant m.m. Patienten ansåg att dessa besvär var orsakade av cytostatikabehandlingen och övrig medicinering.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen konstaterade när det gällde de kognitiva besvären att strålbehandling från sluten strålningskälla inte omfattas av läkemedelslagen (1992:859) och därmed inte heller av läkemedelsförsäkringen. Beträffande övriga besvär ansåg Läkemedels­försäkringen att det inte förelåg övervägande sannolikhet för ett samband mellan dessa och de läkemedel med vilka patienten behandlats. Slutligen menade Läkemedels­försäkringen att biverkningarna relativt sett i vart fall inte varit av allvarligare slag än grundsjukdom och att ersättning därför ändå inte kunnat komma i fråga enligt den skälighetsbedömning som ska göras enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 1 juli 2002 följande bedömning.

Med läkemedel förstås enligt § 2 i ersättningsbestämmelserna för läkemedelsförsäkringen fr.o.m. år 2001 sådan för människa avsedd vara på vilken läkemedelslagen (1992:859) är tillämplig. Enligt 1 § andra stycket läkemedelslagen avses med radioaktiva läkemedel, läkemedel som avger joniserande strålning. Till radioaktiva läkemedel räknas däremot inte enligt nämnda paragraf slutna strålningskällor. Skador som är orsakade genom strålbehandling från sluten strålningskälla omfattas således inte av läkemedelsförsäkringen.

Nämnden delar även försäkringsbolagets bedömning att anmälda besvär inte med övervägande sannolikhet orsakats genom den givna cytostatikabehandlingen. I den mån vissa besvär ändå skulle anses läkemedelsutlösta får dessa rimligen tålas utan rätt till ersättning enligt den skälighetsbedömning som ska göras enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna. Detta med hänsyn till att medicineringen sattes in för att häva ett direkt livshotande tillstånd. Utan given behandling hade patienten avlidit.

Nämnden delar således läkemedelsförsäkringens bedömning och anser på samma skäl som försäkringen att det inte föreligger någon ersättningsbar läkemedelsskada.

Dnr L2002/0035