« Tillbaka

2001:7

Patientskada - Preskription

Vid förskrivning av preventivmedel innehållande östrogen förelåg hos patienten ett flertal faktorer som innebar en betydande risk för utveckling av djup ventrombos. Eftersom det vid tiden för förskrivningen av läkemedlet var väl känt att preventivmedel som innehåller östrogen ökar risken för venös trombos har det ansetts att förskrivningen var felaktig. På grund av detta och då en sådan skada omfattas av patientförsäkringen är den inte ersättningsbar enligt läkemedelsförsäkringen. – Vid denna bedömning har det inte funnits skäl att ta ställning till frågan om preskription enligt läkemedelsförsäkringens bestämmelser.

Bakgrund

Patienten, född 1967, hade en känd kärlmissbildning i höger ben och hade haft upprepade tromboflebiter i underbenet bland annat 1990, 1993 och 1994. År 1990 hade patienten börjat använda preventivmedlet Desolett. När hon den 6 juni 1994 kom hem från en resa hade hon haft tre ytliga proppar i höger underben. Den 8 juni fick hon ont i vaden och det konstaterades att hon fått en djup ventrombos. Patienten fick heparindropp och insattes på Waran. Hon tillråddes att sluta röka och sluta äta p-piller.

Patienten

Patienten anmälde den 29 december 1999 att den djupa ventrombosen som hon fått 1994 hade orsakats av preventivmedlet Desolett.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att patienten när hon fick sin propp 1994 hade blivit upplyst om att denna berodde på en kombination av hennes kärlmissbildning och hennes rökning samt det förhållandet att hon ätit p-piller. Patienten hade därför då fått kännedom om att p-pilleranvändningen var en av orsakerna till ventrombosen. Eftersom mer än tre år gått innan anmälan inkom ansågs kravet prekriberat enligt § 13 i ersättningsbestämmelserna för försäkringen. Även om ärendet inkommit i tid ansågs att förskrivningen av läkemedlet till patienten som uppvisat ett flertal riskfaktorer för utveckling av djup ventrombos varit felaktig och att rätt till ersättning ändå inte förelegat enligt § 4 i ersättningsbestämmelserna.

Nämnden

Nämnden prövade först frågan om den anmälda skadan omfattades av läkemedelsförsäkringen eller inte och gjorde i yttrande den 17 april 2001 följande bedömning.

Enligt § 4 i läkemedelsförsäkringens ersättningsbestämmelser från 1993 ersätts inte en läkemedelsskada om skadan beror på felaktig förskrivning eller medicinering eller bristande kontroll av medicinering och skadan omfattas av patientförsäkringen.

Av utredningen i ärendet framgår att patienten vid förskrivningen av preventivmedlet Desolett rökte, hade en känd kärlmissbildning i ett ben, hade opererats för åderbråck ett flertal gånger samt hade haft upprepade tromboflebiter i underbenet. Sammantaget innebär dessa faktorer en betydande risk för utveckling av djup ventrombos. Nämnden konstaterar vidare att det vid tidpunkten för förskrivningen var väl känt att preventivmedel som innehåller östrogen, bl.a. Desolett, ökar risken för venös trombos och då särskilt hos patienter med andra samtidiga riskfaktorer. Enligt nämndens mening har detta inte beaktats i samband med den fortlöpande förskrivningen av Desolett.

Nämnden anser således att den skada patienten har anmält – djup ventrombos – beror på felaktig förskrivning av läkemedlet. På grund av detta och då en sådan skada omfattas av patientförsäkringen ska ersättningsfrågan bedömas enligt bestämmelserna för patientförsäkringen och inte enligt bestämmelserna för läkemedelsförsäkringen.

Vid denna bedömning finns inte skäl att ta ställning till frågan om preskription enligt läkemedelsförsäkringens bestämmelser.

Dnr L2000/0032

Anmärkning. I 2001 års ersättningsbestämmelser formuleras § 4 så, att en läkemedelsskada inte ersätts om skadan är orsakad av förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.