« Tillbaka

2001:6

Skada av kroppslig eller rent psykisk art – Skälighets­bedömning

Läkemedelsberoende är inte en skada av kroppslig art och omfattas därför inte av läkemedelsförsäkringen. Däremot är de vegetativa symptom som kan uppträda vid abstinens efter användning av läkemedel en skada av kroppslig art. Sådana besvär anses dock endast pågå högst sex månader. – Vid en avvägning mellan de besvär som grundsjukdom i form av kroniskt smärtande tillstånd i axelpartiet inneburit och abstinensbesvär efter användning av smärtstillande medel under högst sex månader samt förstoppning har det ansetts att de läkemedelsskador som uppkommit skäligen får tålas utan rätt till ersättning.

Bakgrund

Patienten, född 1951, led sedan 1983 av supraspinatustendinit med kroniska besvär från båda axlarna och höger höft. Besvären krävde medicinering, vilket skedde med Alvedon, Voltaren och Treo comp. Under en period av sex år kom smärtan att koncentreras till vänster axel. Varken röntgenundersökning eller neurologisk undersökning 1992 påvisade någon orsak till smärttillståndet och medicinering med Treo comp. bedömdes som adekvat. Tillståndet bedömdes även som icke-operabelt. Medicineringen med Treo comp. pågick under perioden 1983–99 och som mest var konsumtionen 12-14 Treo comp. dagligen men vanligen 8 tabletter per dag. Under 1995 uppmärksammades medicineringen som ett beroende och förskrivningen begränsades till 100 tabletter per månad. Under perioden 18 oktober 1999–31 januari 2000 var patienten sjukskriven och avgiftades successivt från Treo comp. med avslutad medicinering den 28 november 1999. Han återgick i arbete från den 1 februari 2000, dock med kvarstående smärtproblematik från vänster axel, nacke och rygg.

Patienten

Patienten anmälde som läkemedelsskada beroende, 18 års psykiskt och fysiskt lidande samt skakningar i kroppen, förstoppning, illamående, humörsvängningar, yrsel, trötthet, oro, sömnsvårigheter, allergi, hög puls och svettningar.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen bedömde att de angivna besvären, med undantag för allergi, huvudvärk, depression och förstoppning, var en beroendeutveckling efter lång tids behandling med Treo comp. och var att betrakta som psykiska besvär samt konstaterade att läkemedelsförsäkringen endast omfattar kroppsliga skador. Allergin bedömdes inte ha något samband med Treo comp.-behandlingen. Vidare bedömdes huvudvärken och depressionen inte med övervägande sannolikhet ha något samband med behandlingen med Treo comp. Ersättning avböjdes beträffande samtliga nu angivna besvär. När det gällde förstoppningen konstaterades att denna kunde ses som en del av abstinensbesvären men att förstoppning även var en känd biverkan av Treo comp. Denna biverkan bedömdes dock som mindre allvarlig än grundsjukdomen och ersättning avböjdes därför enligt § 5 i försäkringsvillkoren.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 11 april 2001 följande bedömning.

Läkemedelsskada ?

Enligt § 3 i läkemedelsförsäkringens ersättningsbestämmelser omfattar försäkringen endast sjukdom eller annan skada av kroppslig art. Enligt uttalande i den kommentar som hör till ersättningsbestämmelserna får det beroende som kan uppkomma vid behandling med vissa läkemedel betecknas som ett rent psykiskt beroende och detta kan således inte anses utgöra en sådan skada av kroppslig art som omfattas av försäkringen. Nämnden har i flera ärenden, bl.a. LY 1998:4, gjort en sådan bedömning. Det läkemedelsberoende som patienten har anmält utgör alltså inte någon läkemedelsskada i försäkringens mening.

De vegetativa symptom som kan uppträda vid abstinens, t.ex. skakningar i kroppen, svettningar, illamående etc. är däremot att beteckna som en följd av ett fysiskt beroende och får därmed anses utgöra en skada av kroppslig art.

Som nämnden uttalat i det tidigare nämnda yttrandet i ärende LY 1998:4, som i och för sig gäller bensodiazepinbehandling, ger de vetenskapliga rön som föreligger för närvarande inte grund för antagande att det är övervägande sannolikt att kroppsligt betingade besvär på grund av abstinens efter sådan behandling kan pågå längre tid än sex månader. Nämnden anser att samma antagande bör göras beträffande abstinens efter Treo comp. Enligt nämndens mening kan alltså kroppsligt betingade besvär på grund av abstinens efter Treo comp. pågå högst sex månader sedan läkemedlet satts ut.

Vad gäller anmälda besvär i form av förstoppning är dessa enligt nämndens mening att betrakta som en ren biverkan av läkemedlet och alltså inte som en del av abstinensbesvären.

När det gäller anmälda besvär i form av allergi, huvudvärk och depression gör nämnden samma bedömning som Läkemedels­försäkringen och anser således att det inte är övervägande sannolikt att dessa besvär har orsakats genom användningen av läkemedlet.

Sammanfattningsvis utgörs alltså läkemedelsskadan i detta fall av dels abstinensbesvär under högst sex månader och dels förstoppning.

Ersättningsbar läkemedelsskada ?

Den skälighetsbedömning som ska göras enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna för läkemedelsförsäkringen består i en avvägning mellan bl.a. arten och svårhetsgraden av den behandlade grundsjukdomen, å ena sidan, och läkemedelsskadans verkningar, å andra sidan. Ju allvarligare grundsjukdomen är, desto svårare biverkningar kan patienten få finna sig i utan rätt till ersättning.

I detta ärende lider patienten av ett kroniskt smärtande tillstånd i axelpartiet. Vid den skälighetsbedömning som ska göras anser nämnden att uppkomna läkemedelsskador – abstinensbesvär under högst sex månader samt förstoppning – skäligen får tålas utan rätt till ersättning.

Någon ersättningsbar läkemedelsskada föreligger således inte.

Dnr L2000/0038