« Tillbaka

2001:14

Inkomstförlust

Det har inte ansetts visat att blödarsjuk patient, som drabbats av HIV-infektion, ändå skulle ha varit arbetsoförmögen till 25 procent. Full ersättning för inkomstförlust har därför ansetts böra utges.

Bakgrund

Patienten, född 1972, led av blödarsjuka – haemophili B – i svår form. Under mitten av 1980-talet smittades patienten av HIV-virus genom läkemedlet Preconativ. Ersättningsbar skada ansågs föreligga. Den 1 juli 1993 meddelade patienten Försäkringskassan att han fått anställning hos Kabi Pharmacia AB på heltid och patientens sjukbidrag drogs in den 1 augusti 1993. Bakgrunden var att det mellan Kabi Pharmacia AB och Stiftelsen Noaks Ark Röda Korset hade träffats en överenskommelse om anställning på vissa villkor. Anställningen upphörde den 31 mars 1999. Patienten sjukskrevs den 15 juni 1999. Ansökan om förtidspension inkom till Försäkringskassan den 30 juli 1999. Patienten erhöll hel förtidspension från och med april månad 1999.

Patienten

Patienten menade att den verkliga orsaken till förtidspensioneringen var att han drabbats av HIV och inte blödarsjukan. Därför yrkade han full ersättning för inkomstförlust utgörande mellanskillnaden mellan inkomsten av anställning vid Stiftelsen Noaks Ark Röda Korset och förtidspensionen. Han framhöll att anställningen vid Stiftelsen Noaks Ark Röda Korset var att betrakta som en tillsvidareanställning.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att patientens arbetsoförmåga till 75 procent berodde på HIV-infektionen och till resterande del på andra omständigheter och sjukdomsorsaker.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 17 september 2001 följande bedömning.

I detta ärende anser Läkemedels­försäkringen att 75 procent av patientens arbetsoförmåga beror på läkemedelsskadan, dvs. HIV-infektionen, och att resterande 25 procent av arbetsoförmågan beror på andra omständigheter och sjukdomsorsaker. Patienten själv hävdar att hela arbetsoförmågan beror på HIV-infektionen och inte till någon del på grundsjukdomen, dvs. blödarsjukdomen. Patienten vill därför ha ersättning för inkomstförlust med 100 procent av mellanskillnaden av årslönen vid Noaks Ark och hans förtidspension. Läkemedels­försäkringen har erbjudit ersättning med 75 procent av denna mellanskillnad.

Patienten arbetade från sommaren 1993 heltid som informatör på Noaks Ark. Han hade dessförinnan haft vårdbidrag och från 16 års ålder helt sjukbidrag (1988 fram till anställningen på Noaks Ark 1993) p.g.a. sin blödarsjukdom. Enligt avtal gällde anställningsförhållande i samma anda för tid därefter. Arbetet på Noaks Ark upphörde den 31 mars 1999. Hel förtidspension har beviljats från april 1999.

Under en rad av år utvecklade patienten antikroppar mot faktor IX-preparat, vilket innebar att adekvat behandling för hans blödarsjukdom inte kunde ges. Han utvecklade till följd av detta ledskador p.g.a. blödningar som till viss del gjorde honom beroende av rullstol. Efter 1986 är han emellertid immunologiskt tolerant mot faktorpreparatet och kan därmed få effektiv behandling för blödarsjukdomen. Han har också genomgått ett flertal ortopedkirurgiska ingrepp som medfört att han inte längre är beroende av rullstol för normala förflyttningar. Denna gynnsamma behandling av blödarsjukdomen har kunnat fortsätta.

Däremot framgår det att patienten haft stora besvär med infektioner och med den behandling han måst genomgå för HIV-infektionen. Dr Helena Palmgren anger också som sin uppfattning i intyg den 7 december 1999 att det är dessa besvär som gjort patienten arbetsoförmögen och hon anser inte att blödarsjukdomen ensam i sig skulle utgjort något skäl att föreslå en förtidspensionering.

Enligt nämndens bedömning har patienten med tillräcklig grad av sannolikhet förmått visa att han p.g.a. HIV-infektionen och de biverkningar som behandlingen av infektionen medför är helt arbetsoförmögen i fråga om arbete som informatör på Noaks Ark eller motsvarande intellektuellt arbete.

För att Läkemedels­försäkringens påstående att patienten till 25 procent ändå skulle ha varit arbetsoförmögen p.g.a. blödarsjukdomen ska kunna godtagas måste detta styrkas. Inga omständigheter har framkommit som talar för att patienten från april 1999 till följd av blödarsjukdomen inte skulle ha kunnat fullgöra sina arbetsuppgifter som informatör på Noaks Ark eller annat heltidsarbete av liknande intellektuell karaktär om inte HIV-infektionen förelegat. Läkemedels­försäkringens påstående är således inte styrkt och ersättning bör därför lämnas för inkomstförlust med 100 procent av mellanskillnaden mellan årslönen vid Noaks Ark och förtidspensionen.

Dnr L2001/0021