« Tillbaka

2001:11

Preskription

Preskription har ansetts föreligga när patient som använt p-piller och drabbats av djup ventrombos inte anmält skadan inom tre år från det att hon fått besked av läkare att skadan kunde bero på p-pilleranvändningen. Avsaknad av kännedom om läkemedelsförsäkringen har inte ansetts föranleda till annan bedömning.

Bakgrund

Patienten, född 1969, använde p-piller (Follimin 28). Hon drabbades av en djup ventrombos och sökte läkare för detta första gången den 17 maj 1993. Samma dag upphörde p-pilleranvändningen. Anmälan inkom den 8 februari 2001.

Patienten

Patienten uppgav att hon när skadan inträffade inte kände till läkemedelsförsäkringens existens.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen konstaterade att skadeanmälan inte gjorts inom tre år från det att patienten i maj 1993 fick kännedom om läkemedelsskadan och ansåg att preskription förelåg.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 25 juni 2001 följande bedömning.

Nämnden konstaterar att patienten drabbades av en djup ventrombos, för vilken hon sökte läkare första gången den 17 maj 1993, och att patienten uppgivit att hon av läkare fått reda på att detta kunde bero på p-piller (Follimin 28). Medicineringen sattes omedelbart ut och patienten fick uppmaning att använda annat preventivmedel. Skadan anmäldes till Läkemedels­försäkringen i februari 2001.

Enligt § 12 i det i ärendet aktuella ersättningsåtagandet från år 2000 ska den som vill begära ersättning enligt åtagandet göra skriftlig anmälan till försäkringsgivaren inom tre år från det att han fick kännedom om skadan.

Eftersom patienten inte inom tre år från den tidpunkt hon fått kännedom om skadan anmält denna till Läkemedels­försäkringen är hennes krav på ersättning för skadan preskriberat. Vad patienten anfört om okunskap om försäkringen ändrar inte denna bedömning.

Dnr L2001/0020