« Tillbaka

2000:7

Ideell skada

Ersättning för lyte har bestämts med ledning av Trafikskadenämndens ersättningstabell för utseendemässiga skadeföljder.

Bakgrund

Patienten, född 1964, ingick år 1997 i en läkemedelsstudie med läkemedlet Lescol. Sedan han börjat tappa hår i maj 1998 var all kroppsbehåring borta i oktober 1998. Det finns inga tecken på att hårväxten kommer tillbaka.

Läkemedels­försäkringen godtog att förlusten av patientens hårväxt var en följd av läkemedelsanvändningen och erbjöd 69 000 kr i ersättning för patientens utseendemässiga förändring på grund av denna läkemedelsskada.

Patienten

Patienten gjorde gällande att läkemedelsskadan, som helt förändrat hans utseende, innebar ett stort känslomässigt lidande och ansåg att den erbjudna ersättningen inte stod i proportion till detta lidande utan borde höjas avsevärt.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen framhöll att den erbjudna ersättningen motsvarade en ersättning för lyte och men vid en invaliditetsgrad på ca 22 procent och låg ungefär i mitten av den skala för klart vanprydande utseendemässig skadeföljd i ansikte/hals som gäller enligt Trafikskadenämndens ersättningstabell för utseendemässiga skadeföljder.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 7 juni 2000 följande bedömning:

Den läkemedelsskada som Läkemedels­försäkringen har godtagit består i fullständig förlust av hårväxt på hela kroppen. Patienten har på grund av denna skada, som inte medfört sveda och värk eller bestående men, rätt till ersättning för lyte.

Enligt § 9.1 i 1993 års ersättningsbestämmelser lämnas ersättning för lyte eller annat stadigvarande men enligt normer som för varje kalenderår fastställs av Läkemedels­försäkringen. Några särskilda normer för ersättning för lyte har emellertid inte fastställts. Vid sådant förhållande bör denna ersättning enligt nämndens mening bestämmas med utgångspunkt i de normer för ersättning för utseendemässiga skadeföljder som tillämpas inom skadeståndsrätten i allmänhet. Det innebär att ersättningen bör bestämmas med ledning av den ersättningstabell för sådana skadeföljder som Trafikskadenämnden har fastställt för år 2000.

Med hänsyn härtill kan ersättningen för patientens förlust av hårväxt uppskattas till det belopp som Läkemedels­försäkringen har erbjudit, 69 000 kr.

Skiljaktig mening. Ordföranden och ytterligare två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att ersättningen för patientens förlust av hårväxt kunde med ledning av Trafikskadenämndens ersättningstabell för utseendemässiga skadeföljder uppskattas till 80 000 kr.

Dnr L2000/0004