« Tillbaka

2000:4

Skälighets­bedömning

Allvarlig biverkan i form av dubbelsidig hörselnedsättning till följd av antibiotikabehandling för att förebygga livshotande infektioner har ansetts skäligen få tålas utan rätt till ersättning, eftersom denna biverkan utgjort en kalkylerad risk och detta risktagande varit livsnödvändigt.

Bakgrund

Patienten, född 1972, har en medfödd cystisk lungfibros, som under tiden 1985–1995 medförde en gradvis försämrad lungfunktion och därmed försämrat allmäntillstånd. År 1995 genomfördes en dubbelsidig lungtransplantation med gott resultat. Patienten behandlades sedan år 1985 av och till med antibiotikamedlet Nebcina, och sedan år 1994 fick hon detta läkemedel så gott som kontinuerligt. År 1992 märkte hon att hörseln blivit sämre, och man konstaterade att hon hade fått en dubbelsidig hörselnedsättning av neurotoxisk typ. Hörselnedsättningen ökade gradvis och patienten är numera beroende av hörselhjälpmedel.

Patienten

Patienten ansåg att den dubbelsidiga hörselnedsättningen var en sådan följd av läkemedelsbehandlingen som hon inte behövde tåla utan rätt till ersättning.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen vitsordade att patientens dubbelsidiga hörselnedsättning med övervägande sannolikhet hade samband med läkemedelsbehandlingen men menade att denna biverkan var mindre allvarlig än patientens grundsjukdom varför hennes ersättningskrav hade avböjts.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 26 april 2000 följande bedömning:

Läkemedels­försäkringen har vitsordat att patientens dubbelsidiga hörselnedsättning har orsakats genom användningen av läkemedlet Nebcina. Den fråga som nämnden har att ta ställning till är om denna läkemedelsskada är ersättningsbar vid den skälighetsbedömning som ska göras enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna för försäkringen.

Denna paragraf innebär att en avvägning ska göras mellan bl.a. arten och svårhetsgraden av den behandlade grundsjukdomen, å ena sidan, och läkemedelsskadans verkningar, å andra sidan. Ju allvarligare grundsjukdomen är, desto svårare biverkningar kan patienten få finna sig i utan rätt till ersättning. Vid bedömningen ska samtidigt beaktas om biverkningarna har varit oväntade och oförutsedda eller om de har utgjort en kalkylerad risk.

Patientens grundsjukdom – medfödd cystisk lungfibros – har ovillkorligen krävt behandling med antibiotika för att inte livshotande infektioner med pseudomonasbakterier skulle uppkomma i luftvägarna. Det har inte funnits något annat lika verksamt läkemedel än det känt ototoxiska läkemedlet Nebcina. Patientens hörselskada har alltså utgjort en kalkylerad risk. Eftersom detta risktagande har varit livsnödvändigt anser nämnden att den i och för sig mycket allvarliga biverkan som denna förebyggande behandling medfört skäligen måste tålas utan rätt till ersättning.

Dnr L1999/0048