« Tillbaka

2000:13

Inkomstförlust

Som inkomstförlust har ansetts förlust av löneförmån i form av pensionsförsäkringspremier.

Bakgrund

Patienten, född 1951, drabbades år 1993 av hepatit C-virus till följd av behandling med ett gammaglobulinpreparat. På grund av denna läkemedelsskada orkade han inte längre arbeta i en el-firma och förlorade därför inkomst från denna anställning med 45 000 kr om året.

Patienten

Patienten begärde ersättning för bl.a. uteblivna pensionsförsäkringspremier på 15 000 kr om året som el-firman hade betalat för hans räkning.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att pensionsförsäkringspremier inte ingick i den krets av inkomstslag som enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen berättigade till ersättning vid personskada. Patientens begäran om ersättning för de uteblivna premierna hade därför avböjts.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 3 november 2000 följande bedömning:

Den som tillfogats en ersättningsbar läkemedelsskada har enligt § 9 i ersättningsbestämmelserna för läkemedelsförsäkringen jämfört med 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) rätt till ersättning för bl.a. inkomstförlust. Med inkomstförlust avses i detta sammanhang – förutom bortfall av lön – förlust av tillägg av olika slag som ingår i arbetsgivarens ersättning för arbetsprestationer, t.ex. övertidsersättning och risktillägg samt traktamenten eller liknande förmåner till den del de kan betraktas som lönetillskott (se SOU 1995:33 s. 73). Hit hör enligt nämndens mening också förlust av den löneförmån som en arbetstagare har åtnjutit genom att arbetsgivaren har bekostat premier för en pensionsförsäkring för arbetstagarens räkning.

Nämnden anser alltså att patienten har rätt till ersättning för de pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren på grund av läkemedelsskadan inte har betalat för hans räkning.

Dnr L2000/0030