« Tillbaka

2000:11

Sambands­bedömning

Till skillnad från vad som gäller i fråga om blodpropp i en ven kan det inte generellt presumeras att det finns ett orsakssamband mellan blodpropp i en artär i hjärnan och användning av moderna p-piller med låg mängd östrogen. För att det i ett enskilt fall ska kunna antas att ett orsakssamband är övervägande sannolikt krävs att detta antagande har stöd i andra omständigheter.

Bakgrund

Patienten, född 1972, började använda p-pillret Desolett i april 1994. Hon drabbades i juni 1997 av en blodpropp i en artär i hjärnan (ischemisk stroke). Skadan medförde en högersidig svaghet och dysfasi. Hon var tidigare helt frisk, rökte inte och hade normalt blodtryck.

Patienten

Patienten framhöll att användningen av p-piller var den enda förklaring till skadan som läkarna funnit. Även om någon annan förklaring inte kunde uteslutas, var beviskravet uppnått för att en läkemedelsskada förelåg.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg inte att den anmälda skadan med övervägande sannolikhet hade orsakats genom p-pilleranvändningen.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 20 juli 2000 följande bedömning:

Enligt § 3 i ersättningsbestämmelserna för läkemedelsförsäkringen förstås med läkemedelsskada sjukdom eller annan skada av kroppslig art som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av läkemedel. För att en läkemedelsskada ska anses föreligga i ersättningsbestämmelsernas mening är det alltså inte tillräckligt att patientens skada kan ha orsakats genom läkemedelsanvändning, utan denna orsak ska vara mer sannolik än någon annan tänkbar förklaring till skadan.

I den kommentar som hör till ersättningsbestämmelserna uttalas följande beträffande denna bevisregel. Regeln är förmånligare för den skadelidande än den som normalt tillämpas inom skadeståndsrätten. Skillnaden visar sig kanske främst i det förhållandet att, om bevisning föreligger om att en viss typ av skada generellt sett kan orsakas av läkemedel, detta förhållande tillmäts betydelse vid den bevisvärdering som enligt § 3 ska göras i det enskilda skadefallet. Skulle det anses klarlagt att en generell risk för viss typ av skada föreligger vid användning av ett visst läkemedel accepteras orsakssamband (kausalitet) i det enskilda fallet, om det inte av utredningen framgår att det finns någon annan faktor eller disposition som med minst lika stor sannolikhet kan ha orsakat skadan.

Att unga kvinnor drabbas av blodpropp är extremt ovanligt. Vid användning av p-piller ökar den statistiska risken för att sådana kvinnor ska få blodpropp i en ven. Denna ökning är så väsentlig att det är befogat att anta att det finns ett orsakssamband mellan en sådan blodpropp och p-pilleranvändningen, om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet talar för något annat (jfr LY 1998:14).

Förhållandet är emellertid annorlunda när det gäller risken för kvinnor under 30 år att få blodpropp i en artär i hjärnan. Av ett utlåtande den 14 september 1999 av professorn Marc Bygdeman, Stockholm, framgår att det inte finns något vetenskapligt underlag för att moderna p-piller med låg mängd östrogen, såsom Desolett, är förenade med en ökad risk för ischemisk stroke hos kvinnor utan riskfaktorer som rökning och högt blodtryck. Till skillnad från vad som gäller i fråga om venproppar kan det därför inte generellt presumeras att det finns ett orsakssamband mellan artärproppar i hjärnan hos sådana kvinnor och användning av p-piller av detta slag. För att det i ett enskilt fall ska kunna antas att ett orsakssamband är övervägande sannolikt krävs att detta antagande har stöd i andra omständigheter.

I förevarande fall finns det, bortsett från tidssambandet, ingen omständighet som talar för att patientens stroke har orsakats genom p-pilleranvändningen. Ett sådant orsakssamband är alltså inte övervägande sannolikt. Någon ersättningsbar läkemedelsskada föreligger därför inte.

Dnr L2000/0002