« Tillbaka

1999:2

Sambands­bedömning

Två småsyskon har efter förebyggande läkemedelsbehandling mot malaria drabbats av samma slags hörselnedsättning, vilket tyder på att båda har en ärftlig mottaglighet för en sådan skada. Skadan har ansetts med övervägande sannolikhet ha utlösts av den förebyggande läkemedelsbehandlingen.

Bakgrund

Patienten, född 1986, och hennes syster, född 1989, fick i samband med en vistelse i Etiopien förebyggande behandling mot malaria med Klorokinfosfat under tiden den 12 oktober 1989–den 1 november 1990. Vid en 4-årskontroll i april 1991 framkom att patienten hade en sensoneural hörselnedsättning som uppgick till omkring 40 dB. Patientens syster visade sig vid en hörselkontroll i oktober 1992 ha en liknande hörselnedsättning.

Patienten

Patienten uppgav att både hon och hennes syster den 8 juni 1989 genomgått en hörselscreening som varit utan anmärkning och att hörselnedsättning inte hade konstaterats i tidigare släktled. Eftersom det inte hade framkommit något som tydde på att deras hörselnedsättning berodde på en annan faktor än medicineringen med Klorokinfosfat, ansåg patienten att hon och hennes syster hade drabbats av en läkemedelsskada och begärde ersättning för denna skada.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen framhöll att det i den medicinska litteraturen inte finns några beskrivningar på hörselskador hos barn efter profylaktisk behandling med Klorokinfosfat, trots den mycket stora användningen under många år av detta läkemedel världen över. Vid medfödd hörselnedsättning av lindrig eller måttlig art är det normalt att diagnosen ställs sent, ofta först vid 4-årskontrollen. Det är mindre sannolikt att de båda systrarnas hörselnedsättning orsakats av medicineringen med Klorokinfosfat. Ersättningskravet hade därför avböjts med stöd av § 3 i ersättningsbestämmelserna för försäkringen.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 27 maj 1999 följande bedömning:

Med läkemedelsskada förstås enligt § 3 i ersättningsbestämmelserna för läkemedelsförsäkringen sjukdom eller annan skada av kroppslig art som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av läkemedel.

Patienten och hennes något yngre syster har år 1991 respektive år 1992 drabbats av samma slags hörselnedsättning. Detta förhållande tyder på att båda har en ärftlig mottaglighet för en sådan skada. Enligt nämndens mening är det övervägande sannolikt att skadan har utlösts av den förebyggande behandling med Klorokinfosfat som de undergått under tiden oktober 1989–november 1990.

Nämnden finner alltså att en läkemedelsskada föreligger i ersättningsbestämmelsernas mening.

Dnr L1999/0001