« Tillbaka

1998:9

Ersättningsgill skada?

En läkemedelsskada i form av hepatit C-smitta består i lätt leverpåverkan utan andra besvär. Det kan inte med säkerhet antas att skadan kommer att medföra andra besvär i framtiden. Skadan har inte ansetts ersättningsbar vid prövningstillfället.

Bakgrund

Patienten, född 1946, lider av hemofili A i mild form, som diagnostiserades år 1973. År 1978 fick han koagulationsfaktorkoncentratet AHF Hyland i upprepade doser på grund av en skallskada i samband med en cykelolycka. År 1983 fick han koagulationsfaktorkoncentratet AHF Kabi på grund av en ihållande näsblödning. Vid en kontrollundersökning år 1997 visade blodprov att han hade en kronisk hepatit C. Patienten har för närvarande inga symtom vare sig av sin blödarsjuka eller av hepatitsmittan bortsett från en lätt stegring av levervärdena.

Patienten

Patienten ansåg att han drabbats av en läkemedelsskada och ville ha ersättning för skadan medan han kunde ha någon glädje av ersättningen och inte först när skadan hade förvärrats.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen vitsordade att patientens hepatit C-smitta med övervägande sannolikhet hade orsakats genom användningen av faktorkoncentraten AHF Hyland eller AHF Kabi. Eftersom patienten inte hade några kliniska symtom av denna läkemedelsskada hade hans ersättningskrav dock avböjts. Patienten hade samtidigt förbehållits rätt att få en ny prövning av ersättningsfrågan vid en medicinsk försämring av hepatitsjukdomen.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 8 juni 1998 följande bedömning:

Läkemedels­försäkringen har vitsordat att patientens hepatit C-smitta har orsakats genom användning antingen av läkemedlet AHF Hyland år 1978 i samband med en cykelolycka eller av läkemedlet AHF Kabi år 1983 i samband med en ihållande näsblödning.

Av utredningen i ärendet framgår att patientens läkemedelsskada består i en lätt leverpåverkan men att patienten för närvarande inte har några andra besvär av sin hepatitsmitta. Det kan inte heller med säkerhet antas att skadan kommer att medföra ytterligare besvär i framtiden.

Med hänsyn härtill finner nämnden att någon ersättningsbar läkemedelsskada inte föreligger för närvarande. Nämnden erinrar om att Läkemedels­försäkringen har förbehållit patienten rätt att få ny prövning av ersättningsfrågan vid en medicinsk försämring av hepatitsjukdomen.

Dnr 7/1998