« Tillbaka

1998:3

Skälighets­bedömning

Bestående synnedsättning till följd av operation av en grå starr som orsakats genom användning av kortisondroppar för en regnbågshinneinflammation i ena ögat har ansetts skäligen få tålas utan rätt till ersättning, eftersom läkemedelsanvändningen varit nödvändig för att behandla den allvarliga grundsjukdomen.

Bakgrund

Patienten, född 1966, led sedan år 1993 av en inflammation i regnbågshinnan i höger öga. I juni 1993 påbörjades behandling med kortisondroppar. Behandlingen orsakade en grå starr som medförde att patienten drabbades av dubbelseende. Den gråa starren opererades framgångsrikt i oktober 1996. Efter operationen försvann dubbelseendet, men i stället uppkom en bestående nedsättning av synen på höger öga.

Patienten

Patienten begärde ersättning för sitt dubbelseende under tiden fram till operationen i oktober 1996, vilket medfört att hon ramlat och slagit sig ett flertal gånger, samt för sin bestående synnedsättning efter operationen.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att det var övervägande sannolikt att patientens gråa starr hade samband med det anmälda läkemedlet, att patientens dubbelseende hade samband med den gråa starren samt att patientens kvarstående synnedsättning hade samband med operationen av den gråa starren. Patientens grundsjukdom bedömdes dock vara allvarligare än dessa besvär, och ersättning hade därför avböjts enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 6 mars 1998 följande bedömning:

Läkemedels­försäkringen har vitsordat att det är övervägande sannolikt dels att patientens gråa starr, som opererats framgångsrikt i oktober 1996, orsakats

genom användningen av det anmälda läkemedlet, dels att patientens dubbelseende, som försvunnit efter operationen, orsakats av den gråa starren, dels att patientens kvarstående synnedsättning orsakats av operationen. Alla dessa besvär utgör alltså en läkemedelsskada.

Patientens grundsjukdom (regnbågshinneinflammation) är en allvarlig ögonsjukdom, som obehandlad kan övergå i ett kroniskt stadium. Detta kan i sin tur medföra allvarliga komplikationer, såsom grön starr eller näthinneavlossning som på längre sikt hotar synen på det sjuka ögat. Läkemedelsbehandlingen har därför varit nödvändig för att behandla patientens regnbågshinneinflammation. Med hänsyn härtill får inte bara patientens övergående besvär utan också den kvarstående synnedsättningen skäligen tålas utan rätt till ersättning.

Någon ersättningsbar läkemedelsskada föreligger därför inte.

Dnr 34/1997