« Tillbaka

1996:5

Kostnader - Ideell skada

Då ett plastikkirurgiskt ingrepp kunnat utföras inom den allmänna sjukvården, har merkostnader för en framtida plastikoperation i privat regi ansetts inte nödvändiga och därmed inte ersättningsgilla. - Ersättning för ärr har uppskattats enligt de normer som gällde vid tiden för nämndens yttrande.

Bakgrund

Patienten, född 1936, fick i december 1987 på grund av smärtor och ömhet i vänster underben kortisoninjektioner i det aktuella området. I efterförloppet uppkom en hudskada på cirka 3-4 cm i injektionsområdet. Komplikationen bedömdes utgöra en ersättningsbar läkemedelsskada. Efter två hudtransplantationer läktes det aktuella området väl, dock med viss kosmetisk defekt.

Patienten

Patienten ville inte acceptera Läkemedels­försäkringens erbjudande om ersättning för vanprydande ärr med 24 000 kronor. Hon önskade inte använda erbjuden ersättning för ärr till en ärrkorrektion i privat regi utan ville i stället att Läkemedels­försäkringen betalade kostnaderna för en privat plastikoperation.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att ersättning för merkostnader i samband med en privat plastikoperation inte kunde lämnas från försäkringen.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 13 juni 1995 följande bedömning beträffande frågorna om ersättning för kostnader och ärr:

Ersättning för kostnader i samband med eventuell framtida plastikoperation

Full ersättning skall lämnas. Dock täcks bara nödvändiga kostnader. En skadelidande som söker bättre sjukhusvård än den som normalt erbjuds kan räkna med att få ersättning för merkostnaderna endast då det föreligger särskilda omständigheter, såsom då den dyrare vården är påkallad av medicinska eller andra liknande skäl (se SOU 1995:33 s. 67).

I nu aktuellt ärende kan merkostnaderna för ett plastikkirurgiskt ingrepp i privat regi inte anses nödvändiga, eftersom ett dylikt ingrepp med fördel kan utföras inom den offentliga sjukvården. Nämnden delar därför Konsortiets bedömning att ersättning för merkostnader i samband med en privat plastikoperation inte kan lämnas genom läkemedelsförsäkringen.

Ersättning för vanprydande ärr

Enligt de normer som Läkemedels­försäkringen tillämpar i dag kan inte någon ytterligare ersättning lämnas, utöver de 24.000 kr som Konsortiet erbjudit, för det vanprydande ärret på vänster underben.

Dnr 40/1994
(Jfr RFS B:8 1996:05)