« Tillbaka

1996:2

Preskription

En fordran på ersättning för läkemedelsskada som preskriberats enligt de bestämmelser vilka gällde när skadan anses ha inträffat återupplivas inte genom att bestämmelserna senare ändras.

Bakgrund

Patienten, född 1946, började i 19-årsåldern använda p-piller i antikonceptionssyfte. Medicineringen upphörde efter tre år i oktober 1968. Under år 1985 opererades hon för bröstcancer. Anmälan om skadan inkom till Läkemedels­försäkringen i februari 1994.

Enligt ersättningsbestämmelserna för läkemedelsförsäkringen gällde ursprungligen att den som ville kräva ersättning för läkemedelsskada skulle anmäla skadan inom tre år från det att han fick kännedom om skadan; som yttersta tidsgräns gällde att skadan skulle anmälas inom 15 år från det att den skadade upphörde att använda läkemedel som ensamt eller i förening med annat läkemedel hade orsakat skadan. Fr o m den 1 januari 1988 ändrades dessa bestämmelser bl. a. på så sätt att någon yttersta 15-årstid inte föreskrevs. I de ersättningsbestämmelser som numera gäller fr o m den 1 januari 1993 infördes en sådan yttersta 15-årstid på nytt.

Patienten

Patienten anförde att hon först i december 1993 fått kännedom om uppgifter som visar på ett samband mellan bröstcancer och p-piller. Preskriptionsregeln skulle därför inte tillämpas.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen anförde att skadeanmälan kommit in för sent för att prövas. Även om patienten fått kännedom om läkemedlets biverkan först under december 1993, hade det förflutit mer än 15 år från det att patienten upphörde att använda p-pillren till dess att anmälan gjordes.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 20 april 1995 följande bedömning:

Enligt ersättningsbestämmelserna för läkemedelsförsäkringen har alltsedan de infördes den 1 juli 1978 gällt att en läkemedelsskada anses ha inträffat när den skadade för första gången sökte behandling för sin skada. Av handlingarna i ärendet framgår att sådan behandling sökts i vart fall innan 1988 års ersättningsbestämmelser trädde i kraft. Enligt de tidigare bestämmelser som gällde när läkemedelsskadan skall anses ha inträffat var fordran på ersättning för denna skada preskriberad. Denna fordran kan inte återupplivas genom en senare ändring av bestämmelserna.

Nämnden anser därför att någon ersättningsbar läkemedelsskada inte föreligger.

Dnr 29/1994
(Jfr RFS B:8 1996:02)