« Tillbaka

1992:2

Ersättningsgill skada?

Patienten har på grund av blodproppsbenägenhet och uppkommen läkemedelsskada i form av benskörhet inte fått på nytt bli gravid. Detta förhållande har ansetts i princip kunna jämställas med sterilitet, som dock inte utgjort någon merskada till följd av läkemedelsskadan eftersom patienten redan på grund av sin blodproppsbenägenhet varit tvungen att avstå från ny graviditet.

Bakgrund

Patienten, född 1950, behandlades två veckor under graviditet med Heparin på grund av vänstersidig bäckenbentrombos. Behandlingen med Heparin, som motverkar blodproppsbildning, fortsatte i lågdos under det följande halvåret. I maj 1981 konstaterades en kompressionsfraktur i sjunde bröstkotan som bedömdes vara orsakad av benförtunning till följd av den långvariga Heparinbehandlingen. Ersättningsbar läkemedelsskada ansågs föreligga, och kvarvarande medicinsk invaliditet bedömdes till 35 %.

I juni 1981 genomgick patientens make en steriliseringsoperation, eftersom patienten avråtts från att åter bli gravid med tanke på risken för dels recidiverande tromboser, dels ytterligare frakturer.

Patienten

Patienten framhöll att makarna hade planerat fler barn före läkemedelsskadan och ansåg att den situation som uppkommit genom rekommendationen att inte bli gravid borde jämställas med sterilitet som är en ersättningsbar skada.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att det från medicinsk synpunkt var olyckligt om patienten blev gravid med tanke på hennes tidigare reaktion på Heparin som då måste återinsättas. Ersättningskravet hade emellertid avböjts eftersom någon ersättningsbar post inte fanns inom skadeståndsrätten för avstående från graviditet.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 27 april 1992 följande bedömning:

Nämnden anser att det förhållandet att patienten inte på nytt får bli gravid i princip kan jämställas med sterilitet.

Att patienten inte på nytt fick bli gravid berodde såväl på risken för nya blodproppar som på risken för ytterligare frakturer. Nämnden anser att patienten redan på grund av sin blodproppsbenägenhet hade varit tvungen att avhålla sig från en ny graviditet med tanke på den allvarliga risk som en sådan skulle ha inneburit i kombination med blodproppsbenägenheten. Någon mer

skada med avseende på patientens ”sterilitet” har således inte uppkommit på grund av läkemedelsskadan. Ersättning för att patienten måste avhålla sig från att bli gravid kan därför inte lämnas från läkemedelsförsäkringen.

Dnr 16/1991
(Jfr RFS B:8 1992:2)