« Tillbaka

1991:1

Skada av kroppslig eller rent psykisk art - Skälighets­bedömning

Psykiska besvär har ansetts vara en följd av hormonpåverkan som orsakats genom användning av ett preventivmedel (p-stavar). Denna hormonpåverkan har ansetts utgöra en patofysiologisk rubbning och därmed en skada av kroppslig art. - De läkemedelsutlösta psykiska besvären, vilka föranlett sjukskrivning och behandling vid psykiatrisk klinik, har ansetts inte skäligen böra tålas utan rätt till ersättning.

Bakgrund

Sedan patienten, född 1965, i maj 1986 låtit inplantera sex Norplantstavar i antikonceptionssyfte, drabbades hon omedelbart av dagliga blödningar från underlivet. Efter ett misslyckat försök att avlägsna samtliga stavar togs den sista bort i april 1987. Omedelbart efter insättandet av stavarna blev patienten trött och irritabel samt därefter i tilltagande grad nedstämd, känslig och irriterad. Hon påbörjade behandling hos psykiater i februari 1987. Efter perioder av sjukskrivning behandlades hon vid psykiatrisk klinik av psykolog i fyra månader.

Patienten

Patienten begärde ersättning för de psykiska besvären och för upphört sexualliv under maj 1986-augusti 1987. Hon åberopade, med stöd av en medicinsk expert, att de tidiga humörförändringarna var en följd av den hormonpåverkan som uppkom i samband med insättandet av Norplantstavarna. De psykiska besvären utvecklades och försämrades sedan på grund av underlivsblödningarna och problemen vid borttagandet av stavarna. Hennes psykiska besvär, som innebar bl. a. ett upphört samliv, berodde i huvudsak på blödningarna och operationskrånglet. De varade åtminstone t o m utgången av år 1988. De privata psykosociala faktorerna hade inte varit av den karaktären att de kunnat leda till psykisk ohälsa.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att patientens psykiska besvär hade samband med hormonbehandlingen t o m oktober 1987 men inte därefter. De läkemedelsutlösta besvären ansågs inte ersättningsbara med hänsyn till den skälighetsbedömning som skall göras enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna för försäkringen.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 15 april 1991 följande bedömning:

Nämnden anser att de humörförändringar som uppkom under sommaren 1986 med övervägande sannolikhet var en följd av hormonpåverkan orsakad av de aktuella Norplantstavarna. Denna hormonpåverkan får anses utgöra en s k patofysiologisk rubbning och därmed en sådan skada av kroppslig art som avses i § 3 i ersättningsbestämmelserna.

Patientens psykiska tillstånd försämrades sedan som en följd av upplevelserna av blödningsrubbningarna i samband med användningen av Norplantstavarna och besvären i samband med borttagandet av stavarna.

De läkemedelsutlösta psykiska besvären får enligt nämndens bedömning anses ha varat längst t o m utgången av år 1988.

Enligt den skälighetsbedömning som skall göras enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna anser nämnden, att ersättning skall lämnas för samtliga läkemedelsbetingade psykiska besvär under perioden sommaren 1986 - utgången av år 1988.

Dnr 9/1990
(Jfr RFS B:8 1991:1)