« Tillbaka

1990:5

Skälighets­bedömning

Blödningar efter injektioner med ett antikonceptionsmedel, vilka upphört i och med att patientens äggstockar tagits bort ca ett och ett halvt år efter den sista injektionen, har till den del de berott på injektionerna ansetts skäligen få tålas utan rätt till ersättning.

Bakgrund

Sedan patienten, född 1954, efter spiralbyte haft blödningar och smärtor, togs spiralen bort och hon fick i stället i antikonceptionellt syfte injektioner med Depo-Provera vid fyra tillfällen under tiden november 1986 - mars 1987. Under behandlingsperioden uppkom tidvis småblödningar. Patienten upphörde därför med injektionerna och övergick i maj 1987 till p-piller. Blödningarna fortsatte emellertid, och efter ett antal skrapningar företogs en hysterektomi i december 1988. Därefter upphörde blödningarna.

Patienten

Patienten ansåg att den biverkan som uppkommit efter injektionerna varit omfattande och mycket besvärlig.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att vissa av patientens blödningar kunde bero på injektionerna men att hon hade haft besvär av blödningar redan dessförinnan. De eventuella biverkningar som kunde ha uppkommit på grund av Depo-Provera fick anses vara en sådan följd av läkemedelsanvändningen som patienten skäligen måste godta. Någon ersättningsbar läkemedelsskada förelåg därför inte.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 19 juni 1990 följande bedömning:

Nämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Nämnden gör samma bedömning som Konsortiet och anser att det inte föreligger någon ersättningsbar läkemedelsskada.

Dnr 4/1990
(Jfr RFS B:8 1990:5)