« Tillbaka

1989:2

Skälighets­bedömning

Mycket välkänd biverkan i form av relativt lindriga balansbesvär till följd av antibiotikabehandling som varit nödvändig för att genomföra en angelägen höftledsoperation har ansetts skäligen få tålas utan rätt till ersättning.

Bakgrund

Patienten, född 1909, hade under hela sin uppväxt haft återkommande urinvägsinfektioner och njurbäckeninflammationer. Inför en operation med ny höftledsplastik behandlades patienten med Netilyn under tiden den 8-16 februari 1982, eftersom hon hade bakterier av typen pseudomonas i urinen. Operationen genomfördes den 17 februari 1982 utan problem. Efter operationen hade patienten emellertid balansbesvär och svårigheter att gå utan kryckor. Enligt audiogram hade hon en dubbelsidig sensorineural hörselnedsättning på 40 dB.

Patienten

Patienten uppgavs att hon ungefär en månad efter Netilynmedicineringen hade fått yrsel och balanssvårigheter, som försämrades för varje år, och begärde ersättning för denna skada.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg det mindre sannolikt att samband förelåg mellan det använda läkemedlet och anmälda besvär. Ersättningskravet hade därför avböjts.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 15 februari 1989 följande bedömning:

Nämnden finner i likhet med Konsortiet att medicineringen med Netilyn har satts in på rätt indikation, i rätta doser och med rätta kontroller.

Det är väl känt att man kan få en skada på balanssinnet vid medicinering med Netilyn. För att patienten i detta fall skulle kunna genomgå den mycket angelägna höftledsoperationen var det dock nödvändigt att först sätta in Netilyn för att häva pseudomonasinfektionen i urinen. En motiverad och kalkylerad risk för en skada på balanssinnet förelåg således vid den aktuella behandlingen.

I det nu aktuella ärendet är det mycket tveksamt om patientens relativt lindriga balansbesvär är läkemedelsutlösta eftersom utredningen i ärendet inte har kunnat påvisa några typiska fynd som skulle kunna tala för en läkemedelsutlöst ototoxisk skada. Det är emellertid inte uteslutet att vissa besvär kan ha utlösts genom Netilynmedicineringen.

Även om vissa av patientens balansbesvär är läkemedelsutlösta, kan någon ersättning från läkemedelsförsäkringen ändå inte lämnas enligt den skälighetsbedömning som skall göras enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna. Enligt nämnda paragraf (1981 års ersättningsbestämmelser) ersätts inte läkemedelsskada, om skadan med hänsyn till

- dels möjligheterna och anledningen för fackmannen att förutse läkemedlets verkningar,

- dels arten och svårighetsgraden av sjukdomen som behandlingen har avsett, den skadades hälsotillstånd i övrigt, skadans omfattning och andra omständigheter skäligen hade bort godtas som en biverkan av läkemedlets användning.

Nämnden anser att utgången av denna skälighetsbedömning, speciellt med hänsyn till

- att biverkan är mycket välkänd,

- att Netilynmedicineringen var nödvändig för att patienten skulle kunna genomgå den välbehövliga höftledsoperationen och

- att biverkan i detta fall är relativt lindrig,

blir att någon ersättning från försäkringen inte kan lämnas för de balansbesvär som kan vara läkemedelsutlösta. Ersättningsbar läkemedelsskada föreligger således inte.

Dnr 8/1988
(Jfr RFS 1978-1989 s. 49-50)