« Tillbaka

1986:2

Skälighets­bedömning

Övergående hörselnedsättning och bestående öronsusningar till följd av antibiotikabehandling som varit nödvändig för att bota en livshotande lunginflammation har ansetts skäligen få tålas utan rätt till ersättning.

Bakgrund

Patienten, född 1928, hade en terapiresistent högersidig lunginflammation och behandlades i april 1983 intravenöst med Abboticin på grund av misstanke om mykoplasmainfektion, alternativt legionella. Dagen därpå hade patienten dubbelsidig hörselnedsättning och öronsusningar, varvid behandlingen avbröts och Linacef i stället sattes in. Hörselnedsättningen gick så småningom tillbaka, men patienten hade kvarstående besvär i form av högt brusande och pipande ljud i öronen.

Patienten

Patienten ansåg att man borde ha gett en annan medicinering eftersom sådan fanns att tillgå och att han borde ha kontrollerats bättre med hänsyn till den väl kända risken för hörselskador.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen framhöll att terapiresistent lunginflammation är ett livshotande tillstånd som kräver behandling med antibiotika och att behandlingen med intravenöst Abboticin var riktig med hänsyn till att misstanke förelåg om mykoplasmainfektion, alternativt legionella. Läkemedels­försäkringen vitsordade att patientens öronbrus med övervägande sannolikhet hade orsakats av behandlingen med Abboticin men ansåg att besvären jämfört med patientens allvarliga sjukdomstillstånd inte var av den omfattningen att de gav rätt till ersättning vid den skälighetsbedömning som skall göras enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna för försäkringen.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 15 januari 1986 följande bedömning:

Den uppkomna skadan (öronsusningar) har orsakats genom användningen av läkemedel. Enligt 5 § i ersättningsåtagandet ersätts läkemedelsskada inte om skadan med hänsyn till arten och svårighetsgraden av den sjukdom som behandlingen avsett, den skadades hälsotillstånd i övrigt, skadans omfattning, möjligheterna och anledningen för fackmannen att förutse läkemedlets verkningar och andra omständigheter skäligen får godtas som en biverkan av läkemedelsanvändningen. Patientens livshotande lungsjukdom nödvändiggjorde behandling med Abboticin med intravenös tillförsel. Med hänsyn till arten och svårighetsgraden av den sjukdom behandlingen sålunda avsåg måste skadan jämlikt 5 § i ersättningsåtagandet skäligen godtas som en biverkan av läkemedelsanvändningen. Ersättningsbar läkemedelsskada föreligger således inte.

Dnr 14/1985
(Jfr RFS 1978-1989 s. 65)