« Tillbaka

1982:1

Sambands­bedömning

Synnedsättning på grund av en grenvenstrombos har ansetts inte med övervägande sannolikhet ha orsakats genom behandling med ett östrogenpreparat utan bero på andra faktorer.

Bakgrund

Patienten, född 1934, led sedan början av år 1977 av övergångsbesvär med blodvallningar, svettskov och psykisk irritabilitet. För dessa besvär behandlades hon med läkemedlet Cyclabil, som innehåller östrogen. I maj 1979 konstaterades att hon hade fått en synnedsättning på vänster öga; hon hade drabbats av en grenvenstrombos.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg det mindre sannolikt att patientens besvär hade samband med östrogenbehandlingen, eftersom risken för tromboser ökar med stigande ålder, samt hänsköt ärendet till nämnden för principutlåtande beträffande bl.a. denna fråga.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 12 mars 1982 följande bedömning:

Nämnden konstaterar att läkemedlet Cyclabil är ett ofta använt läkemedel för att dämpa besvär av den art patienten led av. Dessa besvär beror på att kroppens naturliga östrogenproduktion minskat. Till skillnad från exempelvis p?piller innehåller Cyclabil naturligt östrogen. Intages medlet i rimliga doser, vilket här var fallet, har inga skaderisker hitintills påvisats. Oavsett medicinering eller ej finns alltid risk för att en trombos utvecklas. Denna risk ökar erfarenhetsmässigt med stigande ålder. Nämnden anser att det inte är sannolikt att Cyclabilmedicineringen orsakat trombosen utan att denna beror på andra faktorer. Ersättningsbar läkemedelsskada föreligger därför inte enligt § 3.

Dnr 10/1980
(Jfr RFS 1978-1989 s. 24)