« Tillbaka

1980:5

Skälighets­bedömning

I samband med hjärtmassage för att häva en anafylaktisk chock till följd av behandling med dextranlösning vid en gallstensoperation har patienten tillfogats skador på ena armen och i bröstkorgen. Skadorna har ansetts ersättningsbara med hänsyn till att läkemedelsbehandlingen skett i förebyggande syfte och läkemedlet haft en låg biverkansfrekvens.

Bakgrund

Patienten, född 1932, behandlades vid en gallstensoperation i december 1978 med en Macrodexlösning i blodproppsförebyggande syfte. Därvid uppstod en hudrodnad och strax därefter ett blodtrycksfall och långsam hjärtverksamhet – en anafylaktisk chock. Efter ca fem minuters hjärtmassage hävdes chocken. Av hjärtmassagen fick patienten vissa skador i form av lägre höger axel och något intryckt vänster bröstkorgshalva.

Patienten

Patienten begärde ersättning för sina kvarvarande besvär och deras konsekvenser för arbetsliv och privatliv.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen vitsordade att det förelåg ett medicinskt samband medan läkemedlet Macrodex och de uppkomna komplikationerna samt anförde att de biverkningar som orsakat skadan var kända. Ärendet underställdes nämnden för utlåtande om denna läkemedelsskada var ersättningsbar enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna för försäkringen.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 8 oktober 1980 följande bedömning:

Nämnden konstaterar inledningsvis att vid tillämpningen av § 5 i försäkringsvillkoren skall en skälighetsbedömning göras. Grundsjukdomens art och svårighetsgrad skall beaktas liksom patientens allmänna hälsotillstånd. Möjligheterna att förutse läkemedlets verkningar och biverkningar och sannolikheten för att skada skall uppkomma måste vägas mot behandlingens angelägenhetsgrad. Macrodex – som är ett dextranpreparat – användes dels i förebyggande syfte för att förhindra blodpropp, dels i akut behandling vid blodtrycksfall. Biverkningarna är välkända men har en mycket låg frekvens. Nämnden konstaterar att patienten i detta fall behandlades med Macrodex i förebyggande syfte. Nämnden anser att behandlingen var både nödvändig och riktig. Med hänsyn till att Macrodexbehandlingen skedde i förebyggande syfte och till den låga frekvensen biverkningar av detta läkemedel anser nämnden att ersättningsbar läkemedelsskada föreligger.

Dnr 2/1980
(Jfr RFS 1978-1989 s. 61)