« Tillbaka

1980:2

Sambands­bedömning

Blodpropp i lungorna har ansetts med övervägande sannolikhet ha orsakats genom användning av p-piller.

Bakgrund

Patienten, född 1948, som var väsentligen frisk, genomgick en skrapning den 2 november 1978 och behandlades under tiden den 3 oktober – den 14 november 1978 med p-pillret Hyndiolett för mellanblödningar. Hon hade i övrigt inte använt p-piller. Den 4 november 1978 fick hon tilltagande värk i vänstra sidan. Vid undersökning den 14 november 1978 visade det sig att hon hade ett flertal blodproppar i lungorna. Efter medicinering förbättrades hon successivt, och den 11 februari 1979 var hon besvärsfri.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen hänsköt till nämnden frågan om patientens besvär med övervägande sannolikhet hade orsakats av det använda p-pillret och om det i så fall förelåg en ersättningsbar skada.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 20 mars 1989 följande bedömning:

Nämnden anser att besvären med övervägande sannolikhet orsakats genom användning av p-piller och att ersättning därför bör utges.

Dnr 5/1979
(Jfr RFS 1978-1989 s. 12)