« Tillbaka

1979:3

Sambands­bedömning

Synnedsättning på grund av propp i ena ögats hålrum har ansetts med övervägande sannolikhet ha orsakats genom användning av p-piller.

Bakgrund

Patienten, född 1954, hade sedan barndomen en grav synnedsättning på vänster öga. I april 1978 började hon använda p-pillret Neovletta. Sedan hon i oktober 1978 fått en synnedsättning på höger öga, visade en undersökning att hon hade en centralventrombos med rikligt med blödningar och inflammatorisk vätskeutgjutning i ögats hålrum. Det fanns också ett gammalt utläkt ärr efter inflammation. Synskärpan förbättrades först men försämrades kraftigt efter en glaskroppsblödning.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen hänsköt till nämnden frågan om synnedsättningen på höger öga med övervägande sannolikhet hade orsakats av p-pillerkonsumtionen.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 6 juni 1979 följande bedömning:

Nämnden finner att synnedsättningen på höger öga med övervägande sannolikhet orsakats genom användning av p-piller.

Dnr 4/1979
(Jfr RFS 1978–1989 s. 11)